Petrol Piyasası Sıkça Sorulan Sorular

 • Bayilik lisansına ilişkin hususlar, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile düzenlenmektedir. Aşağıda yer alan konular bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin tümünü kapsamamakta olup, lisans sahipleri güncel mevzuatı takip etmek ve ona uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmekle yükümlüdür. İdare ve diğer taraflar ilgili mevzuatla bağlı olup aşağıda yer alan metinlerin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

 • Bayilik lisansı, gerçek veya tüzel kişinin piyasada bayilik faaliyeti gösterebilmesi için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (Kanun) kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) almak zorunda olduğu izin belgesidir. Bayilik lisansı, sahibine, lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir. Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılabilir. Piyasa faaliyeti yürütülen her bir tesis için ayrı lisans alınır. Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Bayilik lisansları, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer. Lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır

 • Başvuru sırasında istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme,belgelerin EPDK merkez evrak birimine giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Lisans başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi aksi takdirde başvurunun iade edilerek hiç yapılmamış olarak kabul edileceği başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmezse başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru iade edilir. Bayilik lisansı başvurularında lisans bedellerinin tamamı başvurudan önce peşin ödenir. İade edilen veya reddedilen bayilik lisansı başvuruları için ödenmiş lisans bedeli, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir. İnceleme ve değerlendirmede lisanslar açısından ilgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur. İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge istenebilir. Ayrıca başvuru sahibini temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir. Bayilik lisansı başvuruları en geç altmış gün içerisinde EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.

 • EPDK ile bayi arasındaki bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. Lisans sahipleri, 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tanımlanan kendi namlarına ait elektronik tebligat adresi almak ve geçerliliğini korumak ile yükümlüdür. Bayilik lisansları ile ilgili başvurularda EPDK tarafından istenen belgelerin, e-devlet sisteminde ilgili portala yüklenmesi gerekir. İlgili mevzuat kapsamında lisans sona erdirme taleplerine yönelik başvurular hariç olmak üzere lisanslara ilişkin tüm başvuru işlemlerinin e-devlet üzerinde bulunan sistem üzerinden yapılması zorunludur. Dileyen başvuru sahipleri başvurular konusunda dağıtıcısını yetkilendirebilir. Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilerinin bu taleplerini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır. Kuruma elden, posta yoluyla veya faksla gönderilen başvurular kabul edilmemektedir. Öte yandan, EPDK'deki müracaat ve işlemlere ilişkin bilgi talepleri mevzuat çerçevesinde yanıtlanmaktadır.

 • Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, EPDK tarafından onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz. EPDK'nin söz konusu değişikliği onaylama işlemine lisans tadili denir.Lisanslar, lisans sahibinin talebi ile veya EPDK tarafından re’sen tadil edilebilir. Dağıtıcısının unvanı tadil edilen bayilerin lisanslarına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi re‘sen tadil edilmektedir. Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç altmış gün içerisinde, lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte e-devlet üzerinde yer alan portal üzerinden başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorundadır. Söz konusu süre bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde otuz gün olarak uygulanır.

 • Aynı lisansa ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için bir başvuru ile talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisans tadil bedeli alınmaz. Bunun yanı sıra maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile EPDK tarafından re’sen yapılan tadillerden lisans tadil bedeli alınmaz. Tarımsal amaçlı satış tankerleri veya sabit köy pompalarının lisanstan çıkarılması için yapılan lisans tadil müracaatlarında lisans tadil bedeli alınmamaktadır. İade edilen veya reddedilen bayilik lisansı tadil başvuruları için ödenmiş lisans tadil bedeli, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.

 • Aynı kişinin farklı akaryakıt istasyonları için farklı dağıtım şirketleriyle bayilik sözleşmesi yapmasında sakınca bulunmamaktadır. Ancak bu akaryakıt istasyonlarının her biri için ayrı bayilik lisansı alınır.

 • Bayilik sözleşmesinin içeriği hakkında sözleşme taraflarının bilgi sahibi olması esastır. Bu kapsamda, bayilik sözleşmesi suret ve içeriği ticari sır mahiyetindedir. Dolayısıyla üçüncü şahısların bunlar hakkında bilgi edinme talepleri Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında kalır. Bayilik sözleşmesi taraflarından biri konuyla ilgili yazılı dilekçe ve bu dilekçeyi imzalayanların yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri sunarak EPDK'ye başvurabilir. Bu takdirde konu hakkında başvuru sahibine yazılı bilgi verilir.

 • EPDK'nin bayilik veya intifa sözleşmelerinin süresine ilişkin bir kararı mevcut değildir.

 • Bayilik sözleşmesi sona ermiş bayinin lisansına kayıtlı dağıtıcıdan bayilik sözleşmesi geçerli olduğu sırada temin ederek stokladığı akaryakıtı, lisansı geçerli olduğu sürece kullanıcılara satmasında sakınca yoktur.

 • Taraflar sözleşmenin devam etmesini aynı sözleşme içinde yer alan bir şarta bağlamışlar ise şartın gerçekleşmesi halinde mevcut bayilik sözleşmesi geçerli kalır. Lisans tadil başvurusunda bulunulmaz. Bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesine rağmen taraflar sözleşme ilişkisinin devamını karar verirlerse, dağıtıcının tip sözleşme örneğine uygun, tek elden satış sözleşmesi niteliğinde yeni bir bayilik sözleşmesi yaparak EPDK’ye göndermesi gerekmektedir. Bayi bu durumda lisans tadil başvurusunda bulunmayacaktır. Bayilik lisansının sona erdirilmemesi için, aynı dağıtıcıyla yapılan yeni bayilik sözleşmesinin önceki sözleşmenin sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde EPDK’ye sunulması gerekir.

 • Bayi, dağıtıcı tadili sonrasında, yeni dağıtıcısının ürünlerini pazarladığının anlaşılması için gerekli önlemleri alır. Bayi, en geç bir ay içinde eski dağıtım şirketi ile ilgili tüm belirtileri kaldırmakla yükümlüdür

 • Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi veya sona ermesi halinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil başvurusunda bulunur.Dağıtıcısının lisansının iptalinden veya sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapmayan kişilerin bayilik lisansı sona erdirilir. Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve lisanslarını tadil ettirmek kaydıyla başka bir dağıtıcıdan akaryakıt temin edebilir.

 • Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, kullanıcıların muhatap olduğu lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alır. Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ve madeni yağ ikmal edenler tüketiciye verdikleri zarar ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve hasarların tazmini hususunda taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemelerince çözülür

 • Bayiler kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yapılmaması ile yükümlüdür. Ayrıca Kanuna göre bayiler, akaryakıtların kullanım amacını, niteliğini, niceliğini değiştirmemek ile de yükümlüdür.Bayi, akaryakıtın temini ve satışına yönelik kantar, akaryakıt pompası, sayaç vb. donanımın bakım, ayar ve muayenesini, Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak çıkarılan diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapacaktır. Ayrıca bu amaçla rapor tutmak ve bu raporları muhafaza etmekle de yükümlüdür. Kantar, akaryakıt pompası ve sayaç ayarlarının bozuk olması veya ölçüm birimlerine ilişkin kurallara aykırılık nedeniyle akaryakıt tesliminin eksik yapıldığının tespiti halinde, bayi tespit edilen miktar çerçevesinde talep edilecek zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür

 • Akaryakıt istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında, a) İstasyonun üzerinde bulunduğu yol isminin veya yol kodunun değil, yön esasının dikkate alınması ; b) Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin aranması, c) Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranması, d) Şehir içi yollar ileşehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında en az bir kilometrelik mesafenin bulunması, e) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • Asgari mesafe tespit tutanağı düzenlemekle yetkili ve görevli idari makamlar; belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi, büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, bunların dışında kalan yerlerde, büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesi, organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğidir.

 • Asgari mesafe tespit tutanağına ilişkin tüm ihbar ve şikâyetlerin, asgari mesafe tespit tutanağını düzenleyen yetkili idari makam nezdinde yapılması gerekmektedir. Eğer şikâyete ilişkin idari başvurudan sonuç alınamazsa, söz konusu işlemden menfaati ihlal olanların İçişleri Bakanlığından veya adli makamlardan hukuka aykırılığın giderilmesini talep etmeleri gerekmektedir. İdari veya adli makamlar tarafından bir aykırılığın tespit edilip Kurumumuza bildirilmesi halinde gerekli işlemler Kurumumuz tarafından yapılacaktır.

 • Kanun uyarınca EPDK'nin kilometre tahdidi konusunda genel düzenleyici kararlar almak dışında,istasyonların kurulacağı alanlar hakkında münferiden değerlendirme yapmak ve görüş vermek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Dolayısıyla akaryakıt istasyonları arasındaki kilometre tahdidi uygulamasına yönelik tüm hususların ilgili mevzuatının esas alınması suretiyle yetkili mahalli idarece değerlendirilmesi gerekir. EPDK'ye harita ve planlar gönderilerek, belirli bir istasyon yerinin kilometre tahdidi bakımından uygun olup olmadığına ilişkin sorular yöneltilmemelidir

 • Mahalli idareler tarafından düzenlenen imar planları, ruhsat ve izinlerdeki hukuka aykırılıkların giderilmesi hususunda EPDK'nin herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu konulardaki şikâyet ve müracaatların; a) İşlemi tesis eden mahalli idare, b) Mahalli idareler üzerinde denetim yetkisine haiz İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, c) İşlemin iptali için idari yargı mercileri, nezdinde yapılması gerekmektedir.

 • İstasyonlu akaryakıt bayileri, lisansları kapsamındaki akaryakıt istasyonları yoluyla, lisansına işlenmek ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla, tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompası vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabilir. Bayinin lisansına tarımsal amaçlı satış tankeri ve/veya sabit köy pompası işletmesinden önce, tarımsal amaçlı satış tankerlerine ve sabit köy pompalarına dağıtım şirketi tarafından istasyon otomasyon sisteminin kurulmuş olması gerekmektedir. Lisansa işlenmiş tarımsal amaçlı satış tankerlerinin bayinin kendi akaryakıtının taşınmasında da kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Tarım sektörünün ihtiyacı için yapılan satışlar kapsamında lisansa kayıtlı tanker veya köy pompası vasıtasıyla sadece traktör, biçerdöver, çapa makinesi ve benzeri tarım araçlarına akaryakıt ikmali yapılabileceği değerlendirilmektedir. Öte yandan, tarımsal amaçlı satış tankerleri vasıtasıyla sadece belirli bir il sınırları dâhilinde satış yapılmasına dair herhangi bir sınırlama ilgili mevzuatta mevcut değildir. Tarımsal amaçlı satış tankerinin bayilik lisansına işlenmesinden önce tanker hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından taşıma yetki belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartı ve yetkili kuruluşlardan da Türk Standartları Enstitüsü tanker sayacı muayene cüzdanı alınması lazımdır. Bayilik (istasyonlu) lisansına kayıtlı olmayan sabit köy pompalarıyla akaryakıt ikmali yapılması mevzuata aykırıdır. Sabit köy pompalarının, lisansa işlenmesinden önce, haklarında il özel idaresinden uygun sınıfta gayri sıhhi müesseselere ait İAÇ Ruhsatı alması gerekmektedir.

 • Motorlu kara taşıtlarına akaryakıt türlerinden; yakıt nafta, gazyağı, jet yakıtı ve fuel oil türleri ikmal edilemez. Diğer taraftan, akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni ve baz yağlar, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünleri ile atık yağlar, atık solventler, bitkisel atık yağlar ve bunların geri kazanımı sonucu elde edilen ürünler akaryakıt olarak satışa arz edilemez ve satılamaz, akaryakıt olarak bulundurulamaz ve/veya bu özelliği bilinerek akaryakıt olarak satın alınamaz, kullanılamaz.

 • İhrakiye alt başlıklı bayilik lisansı sahipleri kullanıcılara aşağıda sayılan ihrakiyeleri teslim edebilir: a) Deniz motorini türleri b) Türk karasuları içindeki veya bitişiğindeki deniz vasıtalarına teslim edilen denizcilik yakıtları c) Denizcilik ve havacılık amaçlı kullanılan ve ihrakiye sayılan madeni yağları d) Havacılık tesislerinde hava vasıtalarına havacılık yakıtları Ayrıca, ihrakiye alt başlıklı ve istasyonlu kategorili bayiler deniz araçlarında kullanılmak üzere ve karıştırılmamak kaydıyla akaryakıtlardan benzin, motorin ve fuel oil türleri de teslim edilebilmektedir. İhrakiye alt başlıklı ve istasyonsuz kategorili bayiler ise deniz araçlarında kullanılmak üzere ve karıştırılmamak kaydıyla akaryakıtlardan sadece fuel oil türlerini teslim edebilir.

 • Bayilik Lisansı sona erdirme işlemleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde yer alan hallerde gerçekleştirilir. Bunlar;
  a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde,
  b) Birleşme ve devralmalar da dahil olmak üzere lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,
  c) Lisans sahibinin ölümü halinde,
  ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde,
  d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı
  dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde dağıtıcı
  tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde,
  e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç lisans alma koşullarından
  herhangi birinin kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı
  izleyen onbeş gün içerisinde koşulun tekrar sağlandığına ilişkin geçerli belgenin Kuruma ibrazının
  istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,
  f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme
  yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde,
  g) Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli pompadan satış
  yapılmaması halinde,
  ğ) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan
  yitirdiğinin anlaşılması halinde,

 • Lisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, değişikliğin gerçekleşmesinden veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde bu durumu Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına uygun olarak bildirmeleri gereklidir. Söz konusu değişiklik lisans tadili gerektirmemektedir.

 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında “İstasyonlu akaryakıt bayileri, lisansları kapsamındaki akaryakıt istasyonları yoluyla, lisansına işlenmek ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla, tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompası vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabilir.” hükmü yer almaktadır. Belirtilen hüküm ve ilgili diğer mevzuat kapsamında istasyonlu bayilik lisansı sahibinin bir parçası kabul edilen köy pompalarında bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı faaliyeti 1/1/2022 tarihinden itibaren sadece 10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi İlişkin Kurul Kararı kapsamında Kurum tarafından belirlenen yetkilendirilmiş otomasyon şirketi tarafından gerçekleştirilir.

 • 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı uyarınca dağıtıcı lisansı sahipleri istasyon otomasyon sistemindeki aykırılıkları tespit etmeye yönelik veriler arası karşılaştırmaları da içeren otomatik uyarı sistemi kurmakla yükümlü kılınmıştır. Buna ilave olarak, 10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi İlişkin Kurul Kararı kapsamında yetkilendirilmiş otomasyon şirketleri hizmet verilen bayilere ilişkin olarak yılda en az iki kere bayilerin istasyonlarında yerinde denetim yapmakla yükümlü kılınmıştır. Denetimin kapsamının belirlenmesi ve yapılan işlemlerin kayıt altına alınması yetkilendirilmiş otomasyon şirketi ile dağıtıcı lisans sahibi arasında yapılacak ikili sözleşmeler ile belirlenir.

 •  

  1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı gereği dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markası altında bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir bayi denetim sistemi kurmak ve uygulamak ile yükümlü kılınmıştır.


  7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası  Kanunun 7. maddesinde yapılan değişiklik ile denetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin yükümlüklerin yerine getirilmemesinden dağıtıcı lisansı sahibi ile Kurumca yetkilendirilen tüzel kişiler müştereken sorumlu kılınmış olup bu sorumluluğun yerine getirilmesinde kullanılacak teknolojik yöntemlerden biri olan mühürleme 10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi İlişkin Kurul Kararı’nın Ek-3’ün 1. maddesinde yer almıştır. Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi ile dağıtıcı lisans sahibi, istasyon otomasyon sisteminde aykırılıkların önlenmesi amacı ile gerekli görülen ekipmanda mühürleme işlemini yapar. Mühürleme işlemi muhtemel aykırılıkların önlenmesi amacı ile kullanılacak bir yöntem olup bu işlemin gerekliliği, hangi unsurlarda uygulanacağı, ne tür mühürleme yapılacağı, mühür kontrollerinin nasıl yapılacağı dağıtıcı lisans sahibi ile yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin müşterek sorumluluğunda bulunmaktadır. Tarımsal amaçlı satış tankeri ve köy pompalarında yürütülen faaliyetin niteliği göz önüne bulundurulduğunda, mühürleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

   

 • Kameraların kurulumu, bakımı, onarımı dağıtıcı lisansı sahibinin sorumluluğunda olup bu iş ve işlemler yetkilendirilmiş otomasyon şirketi veya hizmet alımı ile üçüncü taraflara yaptırılabilir. Buna ilişkin hususlar yetkilendirilmiş otomasyon şirketi ve dağıtıcı lisansı sahibi arasındaki yapılacak sözleşme ile belirlenir. 

  Yürütülen faaliyet ile istasyon otomasyon unsurlarının niteliğine bağlı olarak akaryakıt istasyonlarında gerekmesi halinde bir veya birden fazla kamera konumlandırılmalıdır. İstasyonlarda kullanılacak kameraların ve kayıt cihazlarının 10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi İlişkin Kurul Kararı ile 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak asgari niteliklere sahip olması gerekmektedir.

  Köy pompalarında yürütülen faaliyetin niteliği göz önüne bulundurulduğunda, kamera kurulum zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı kapsamında istasyon otomasyon sistemine ait verilerin dağıtıcı lisansı sahibi tarafından Kuruma gönderilmesi düzenlenmiş olup burada kullanılacak yazılım sistemlerine ait herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

 • Bayi denetim sistemi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin tamamı dağıtıcı lisansı sahibi ile yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin müşterek sorumluluğunda yürütülmelidir. Dağıtıcı lisans sahibi bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerde iletişim alt yapısına ilişkin işlemleri yetkilendirilmiş otomasyon şirketi aracılığı veya üçüncü taraflardan hizmet alımı ile yerine getirebilir. Ancak, bu durum tarafların müşterek sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 • 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında dağıtıcı lisans sahiplerinin akaryakıt istasyonlarında tadilat dışında kalan her yerde (tank, geçici tank, pompa vs.) istasyon otomasyon sisteminin çevrim içi olmasını ve bayi denetim sistemi kapsamında veri kaybı oluşmamasını sağlayacağı ile bayilerindeki istasyon otomasyon sistemi usul ve esaslara uygun olacak şekilde çevrim içi olana kadar ilgili bayiye akaryakıt ikmali yapamayacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi İlişkin Kurul Kararının Ek-3’de bulundurulması gerektiği belirtilen kesintisiz güç kaynağı oluşan verilerin güvenli şekilde yedeklemesine yetecek sürede sistemi çalıştırması gerekmektedir.

 • 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 7. maddesinde yapılan değişiklik ile denetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin yükümlüklerin yerine getirilmemesinden dağıtıcı lisansı sahibi ile Kurumca yetkilendirilen tüzel kişiler müştereken sorumlu kılınmış olup Kanunun 19. maddesinde hem dağıtıcı lisans sahiplerine hem yetkili otomasyon şirketine idari para cezası öngörülmüştür. Bu neden ile 10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi İlişkin Kurul Kararı’nın 7. maddesinde dağıtıcı lisans sahiplerinin bayilerine ait her bir akaryakıt istasyonunda, bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı için yetkilendirilmiş yalnızca bir otomasyon şirketinden hizmet alacağı düzenlenmiştir. Ancak otomasyon sisteminin farklı unsurlarının olması ayrıca bunların üretici veya ithalatçılarının farklı firmalar olabileceği göz önünde bulundurulduğunda dağıtıcı lisans sahipleri yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin bilgisi dahilinde ilgili taraflardan hizmet alımı ile sürece ilişkin faaliyetleri yürütebilir.