Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Başvurusu Hakkında

Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “Şarj Hizmeti Yönetmeliği” (Yönetmelik) ile “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri İle İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar" (Usul ve Esaslar) 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla, şarj hizmeti piyasasında faaliyet yürütmek isteyen ilgililerin Yönetmeliği ve Usul ve Esasları kapsamlı bir şekilde incelemesi ve söz konusu mevzuat kapsamında oluşacak tüm hak ve yükümlülüklere yönelik olarak bilgi edinmesi, yeni kurulacak piyasa yapısının sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Usul ve Esaslar çerçevesinde “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı” almak isteyen tüzel kişilerin lisans başvuruları 18.04.2022 tarihinden itibaren Kurumumuz elektronik başvuru sistemi üzerinden alınmaya başlayacaktır. Şarj ağı işletmeci lisans başvuruları sadece elektronik ortamda alınacak olup elden veya posta yoluyla yapılan lisans başvuruları dikkate alınmayacaktır. Bu doğrultuda lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin başvuru yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslının ya da noter onaylı bir nüshasının ekte yer alan dilekçe formatına uygun olarak, elektronik ortamda hazırlanmış bir yazının eki olarak elden veya posta yoluyla Kurumumuza sunulması gerekmektedir. Söz konusu yetki belgeleri incelenerek, şarj ağı işletmeci lisansı kapsamındaki başvuruların yapılabilmesi için ilgili tüzel kişiler tarafından yetkilendirilen kişilerin elektronik ortamda gerekli tanımlamaları Kurumumuz tarafından yapılacaktır. Yetki belgelerinin usulüne ve gerçeğe uygun bir şekilde Kuruma sunulmasından ilgili tüzel kişiler sorumlu olacaktır.

           

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek: Elektronik Başvuru Yetkilisi Tanımlanmasına İlişkin Dilekçe


07.04.2022 - 30.04.2022 Birimi : Enerji Dönüşüm Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 30922