Petrol Piyasası Asgari Ödenmiş Sermaye Yükümlülüğü Hakkında

Bilindiği üzere, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 5 inci maddesinin son fıkrası uyarınca, petrol piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahipleri Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlüdür.

Bununla birlikte, sırasıyla 09/07/2019, 07/02/2020, 28/07/2020 tarihli ve 30826, 31032, 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri kapsamında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarları güncellenmiştir. Bahse konu değişiklikler uyarınca asgari ödenmiş sermayenin rafinerici lisansı için 75.000.000 TL, iletim lisansı için 2.000.000 TL, depolama lisansı için 3.000.000 TL, işleme lisansı için 1.500.000 TL, dağıtıcı lisansı için 20.000.000 TL ve faaliyet konusu sadece madeni yağ olanlar hariç ihrakiye teslimi lisansı için 6.000.000 TL olması gerekmektedir.

Öte yandan, Yönetmeliğe eklenen geçici 27 nci madde uyarınca, 1/1/2020 tarihinden önce lisans alanlar 1/1/2021 tarihine kadar 7 nci maddenin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermayeyi sağlamak ve bu yükümlülüğün sağlandığını gösterir Yeminli Mali Müşavir Raporunu 1/2/2021 tarihine kadar Kuruma iletmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti halinde ilgilinin lisansının sona erdirileceği de söz konusu maddede belirtilmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, petrol piyasasında faaliyet gösteren ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan asgari ödenmiş sermaye miktarını sağladığına ilişkin belgeyi Kuruma henüz ibraz etmeyen lisans sahiplerinin, Yeminli Mali Müşavir Raporunun aslını veya son altı ay içerisinde onaylanmış örneğini Kurumumuza en geç 01/02/2021 tarihine kadar ibraz etmesi gerekmektedir. Asgari ödenmiş sermaye miktarına ilişkin yükümlülüğün sağlanmadığının tespiti halinde, ilgili lisans sona erdirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.


11.01.2021 - 01.02.2021 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 463