Kurumumuza 31 Temmuz 2022 tarihine kadar sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 52 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler; birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri kapsamında lisansları tadil edilenler de dahil olmak üzere, lisanslarına dercedilen tesis toplam kurulu gücünün tamamının kabulü yapılana kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

İlerleme raporları, üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin lisanslarına dercedilen tesis tamamlanma tarihlerine uygun olarak hazırlanan termin programları dahilinde kaydedilen gelişmelerin izlenmesine, tesis aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve arz güvenliği bağlamında alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına imkân tanıyacaktır.

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Kurumumuza sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini teminen aşağıdaki hususların hatırlatılmasına gerek duyulmuştur:

  • İlerleme raporlarının, lisans sahibi tüzel kişilerce her yılın Ocak ve Temmuz aylarında elektronik ortamda (Enerji Piyasası Bildirim Sistemi (EBİS) üzerinden) Kurumumuza sunulmuş olması gerekmektedir.
  • İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 (Doksan) günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve lisansa dercedilen tesis toplam kurulu gücünün tamamının kabulünün yapılarak tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.
  • Kurulu güç artışı veya birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında lisans tadil işlemi gerçekleştirilen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, lisans tadil işleminin tamamlandığı tarihten itibaren lisanslarına dercedilen tesis toplam kurulu gücünün tamamının kabulünün yapıldığı tarihe kadar, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana ve yardımcı kaynak üniteleri için ayrı ayrı olacak şekilde, ilerleme raporu sunma yükümlülüğü bulunmaktadır.
  • Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dâhi, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.
  • Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler tarafından, Kurumumuz internet sayfasında “Elektrik Piyasası>Lisans İşlemleri>İlerleme Raporu Formatı” başlığı altında yayımlanan ilerleme raporlarına ilişkin açıklamaların incelenmesi gerekmektedir.
  • İlerleme raporları, üretim tesislerinin kaynak ve tesis türleri ile lisans durumlarına bağlı olarak Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında elektronik ortamda hazırlanır. Bu sebeple; ilerleme raporu sunma yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin, bildirim yapma konusunda yetkilendirecekleri kişileri Kurumumuz internet sayfasında yapılan duyuruları dikkate alarak Enerji Piyasası Bildirim Sistemine (EBİS) tanımlatmaları gerekmektedir. İlerleme raporu sunulması amacıyla Bildirim Sistemi yetkilisi tanımlattırılması amacıyla yapılacak başvuru, Kurumumuza yapılan lisans veya muhatap yetkilisi tanımlanmasına ilişkin başvurudan ayrıca yapılması gereken bir işlem olup Kurumumuzca EPDK Başvuru Sisteminde tanımlanan lisans veya muhatap yetkilileri Enerji Piyasası Bildirim Sisteminde (EBİS) de aynı şekilde tanımlanmamaktadır. Bildirim yetkilileri lisans numarası bazında tanımlanmakta olup aynı üretim tesisi/projesi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans alan tüzel kişilerin ayrıca bildirim yetkilisi tanımlatmak üzere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
  • Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına dercedilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programını ilerleme raporu bildirimi aşamasında sisteme Ek dosya şeklinde yüklemek suretiyle sunmakla yükümlüdür. Söz konusu termin programı örneklerine; “Elektrik Piyasası>Lisans İşlemleri>İlerleme Raporu Formatı>Örnek Termin Programı” kısmından ulaşılabilmektedir.
  • İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, Enerji Piyasası Bildirim Sistemine (EBİS) giriş yaparak daha önce gerçekleştirdiklerini belirttikleri faaliyetleri tevsik edici bilgi ve belgeleri sisteme Ek dosya şeklinde yüklerler. Ayrıca, Kuruma bilgi verilmesinde gerek görülen diğer konular da sistemde ilgili bölüme yüklenebilir.
  • İlerleme raporları, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak imzalanır.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.


21.06.2022 - 31.07.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1505