Petrol Piyasasında Dağıtıcı, Madeni Yağ ve Bayilik Lisansı Sahiplerine Getirilen Teminat Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

     213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi ve 531 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ) ile dağıtıcı, madeni yağ ve bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı sahiplerine teminat yükümlülüğü getirilmiştir.

    Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereği, Tebliğ’in yayımlandığı 02.09.2021 tarihinde halihazırda dağıtıcı, madeni yağ ve bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansına sahip olanlar, Tebliğin 5 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince vermeleri gereken ilk teminatı Tebliğin geçici 1 nci maddesi kapsamında, 31.05.2022 tarihine kadar vermekle yükümlüdürler.

    5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi gereği, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye lisans verilmez.

    Teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili işlemler, teminat yükümlüsünün bağlı olduğu Vergi Dairesi veya Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


12.01.2022 - 31.05.2022 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 371