ElkFatura

illerbazinda

Etkinlikler

Ekim 2015
P S Ç P C C P
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Elektrik Piyasası Sıkça Sorulan Sorular

 

A- Elektrik piyasasında önlisans / lisans ve lisanslama süreci

1) Elektrik piyasasında faaliyet göstermek için lisans almak zorunlu mudur?

Elektrik piyasasında faaliyet gösterebilmek için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanun (Kanun)’u uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen ilgili lisansın alınması zorunludur. Elektrik piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilerin anonim şirket veya limited şirket olarak kurulması gerekmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, elektrik;
Ø    Üretimi,
Ø    İletimi,
Ø    Dağıtımı,
Ø    Toptan satışı,
Ø    Perakende satışı,
Ø    Piyasa işletimi,
Ø    İthalatı,
Ø    İhracatı,
faaliyetlerini gösterebilmek için lisans alınması zorunludur. Üretim faaliyetinde bulunmak için öncelikle önlisans alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kanunda lisanssız yürütülebilecek faaliyetler de düzenlenmiştir. Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği;
Ø    İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisi,
Ø    Kurulu gücü azami 1 MW (bir megavat)’lık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi,
Ø    Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan elektrik üretim tesisi,
Ø    Mikrokojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kojenerasyon tesislerinden Kurulca belirlenecek olan kategoride olanları,
Ø    Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi,
Ø    Ayrıca sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması hâlinde, üretim tesisi
kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ 02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


2) Lisans çerçevesinde üretim faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler kimlerdir?

Lisans kapsamında üretim faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler; kamu ve özel sektör üretim şirketleri ile organize sanayi bölgesi tüzel kişileridir.


3) Önlisans/lisans alan tüzel kişiler hakkında bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Elektrik piyasasında önlisans/lisanslar ile ilgili başvuruların takibi, değerlendirilmeye alınan başvurular ve itiraz süreleri, yürürlükte olan veya iptal edilmiş olan önlisans/lisanslar hakkındaki ayrıntılı bilgilere http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans internet adresinden ulaşılabilir.


4) Nasıl önlisans/lisans başvurusunda bulunabilirim?

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik)'nin “Önlisans başvuru usulü” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrası;
“(1) Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, önlisans almak için; Ek-2’de yer alan “Önlisans Başvuru Dilekçesi” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.”
hükmünü, Yönetmeliğin “Lisans başvurusu” başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrası;
“(1) Piyasada faaliyette bulunmak isteyen tüzel kişiler, lisans almak için; Ek-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.”
hükmünü amirdir.

Bununla birlikte, elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olmaları, anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olunmaması zorunludur.


5) Önlisans/lisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi nedir?

Önlisans ve lisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgelere; bu bilgi ve belgeler kapsamında sunulması gereken banka teminat mektubu tutarı, kaynak bazında yatırım tutarları, esas sözleşme örnek metni, referans alınacak süreler, yıllık azami elektrik üretim miktarı ile ilgili bilgi ve açıklamalara http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans internet adresinden ulaşılabilir.


6) Önlisans/lisans bedelleri hakkında bilgiyi nereden bulabilirim?

Lisans bedelleri hakkındaki bilgiye http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans?id=790 internet adresinde ulaşılabilir. Diğer taraftan; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisans bedelleri" başlıklı 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilgili lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.


7) Önlisans/lisans başvurusunda teminat mektubu sunmak zorunda mıyım?

Üretim faaliyetinde bulunmak üzere Kuruma yapılan önlisans başvurularında MWm cinsinden beher kurulu güç (virgülden sonraki iki basamak dahil) başına 10.000 (onbin) TL tutarında, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve 21/11/2013 tarihli ve 4709-6 sayılı Kurul kararıyla belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulur. Bu yöntemle hesaplanan banka teminat mektubu tutarı hiçbir şekilde 5.000.000 (beşmilyon) TL’yi geçemez.

Lisans başvurusu kapsamında ise; kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutardan, önlisans kapsamında Kuruma sunulan banka teminat mektubu tutarının düşülmesi ile bulunan ve hiçbir şekilde üst sınır olan 157.200.00 (yüzelliyedimilyonikiyüzbin) TL değerini geçmemek koşuluyla, Kurul kararıyla belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu Kuruma sunulur. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında Kuruma sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.

Lisans başvurusunda sunulması gereken banka teminat mektubu tutarının hesaplanmasına yönelik formül 21/11/2013 tarihli ve 4709-6 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olup, http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=38 internet adresinde yer almaktadır.


8) Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak süre nedir?

Önlisans süreleri ile tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat süreleri; 21/11/2013 tarihli ve 4711 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olup, http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=38 internet adresinde yer almaktadır.


9) Lisans başvurusunun geri çekilme talebi doğrultusunda teminat mektubunun irat kaydedilir mi?

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Teminat mektubunun iadesi ve irad kaydedilmesi" başlıklı 45 inci maddesinde teminat mektuplarının hangi durumlarda iade edileceği veya irat kaydedileceği düzenlenmiştir.


10) Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için verilen destekler nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında düzenlenmiştir.

5346 sayılı Kanun, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=143 internet adresinden ulaşılabilir.


11) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim lisansı başvurusu ne zaman yapabilirim?

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun)’nun “Önlisans esasları” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası "… Önlisansa ilişkin aşağıda belirtilen hususlar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir:
a) Başvuru, değerlendirme ve teminat mektubu usul ve esasları ile önlisansın verilmesi, tadili, sona ermesi, iptali, süresi ve süre uzatımı hâllerinde uygulanacak usul ve esaslar…” hükmünü amirdir.

Söz konusu Kanuna dayanılarak hazırlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası "“Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılacak önlisans başvuruları aşağıdaki usule uygun olarak alınır;
a) TEİAŞ, Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, her yıl 1 Nisan tarihine kadar, takip eden beş yıl için ve takip eden on yıl için olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel bazda, sisteme bağlanabilecek rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini Kuruma bildirir.
b) Rüzgâr enerjisine dayalı başvurular için her yıl Ekim ayının ilk beş iş gününde, güneş enerjisine dayalı başvurular için her yıl Ekim ayının son beş iş gününde; bir önceki yıl o yıl için açıklanan kapasite çerçevesinde, Kurum tarafından önlisans başvuruları alınır.
c) Başvuru ekinde bu Yönetmelik kapsamında son üç yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli standardına uygun rüzgâr veya güneş ölçümü bulunması zorunludur." hükmünü amir olup, bu çerçevede yeni lisans başvurularının kabul edileceği tarih Kurul Kararıyla belirlenerek internet sayfasında duyurulmaktadır.


12) Bölgemizde bir HES projesi kurulması planlanmaktadır. Tam yeri neresidir ve nehirden ne kadar su alınacaktır?

Hidrolik kaynaklı elektrik üretimine uygun alanların belirlenmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü yetkisi dahilindedir. Geliştirilen projelere ilişkin fizibilite raporları DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu uygun bulunması ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazandıklarının belgelenmesi sonrasında Kurumumuza yapılan önlisans başvurusu değerlendirmeye alınmaktadır. Bu kapsamda, fizibilite aşamasında olan projeler için projenin yeri, üzerinde bulunduğu akarsu, kot değerleri, bırakılması planlanan su miktarı ve benzeri bilgi ve belgelerin DSİ Genel Müdürlüğünden temin edilmesi gerekmektedir.


13) Bölgemizde elektrik üretimine uygun bir su kaynağı vardır. Proje geliştirmek için nereye başvurulabilir?

Hidrolik kaynaklı elektrik üretimine uygun alanların belirlenmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü yetkisi dahilindedir. Başvuru yapılması uygun projeler DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanarak özel sektör yatırımlarına açılmaktadır.

Elektrik üretimine uygun alanın özel sektör tarafından bulunması durumunda, özel sektör yatırımcıları tarafından geliştirilen projelere ilişkin fizibilite raporları DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu uygun bulunması ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi hükmü gereği DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazandıklarının belgelenmesi sonrasında Kurumumuza yapılan önlisans başvurusu değerlendirmeye alınmaktadır.


14) Bölgemizde kurulacak HES projesi için ÇED Kararı alınmış mıdır? Projenin çevresel etkileri ve cansuyu miktarını nereden öğrenebilirim?

02/11/2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik)'nin 17 nci maddesi kapsamında, önlisans sahibi tüzel kişilerin önlisans süresi içerisinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması" zorunluluğu eklenmiştir. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükmü gereği, önlisans süresi içerisinde ÇED raporu başta olmak üzere, anılan maddede belirtilen diğer izin ve onayların alınması ve Kurumumuza üretim lisansı başvurusunda bulunulması halinde ilgili tüzel kişiye üretim lisansı verilmektedir. ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya bu Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan İl müdürlükleri tarafından verilmektedir. Önlisans sahibi tüzel kişilerin ÇED yükümlülüğü kapsamında, belirtilen idarelerden ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararını alarak Kurumumuza sunulmaları gerekmektedir.

ÇED işlemleri yürütülen projeler, ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilen projeler hakkındaki bilgiler Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün www.cedgm.gov.tr şeklindeki internet sayfasında ilan edilmektedir.

Hidroelektrik kaynaklı üretim tesislerinin yasal olarak bırakması gereken çevresel akış (cansuyu) miktarı ÇED kararı kapsamında ilgili idare tarafından belirlenmekte ve denetlenmekte, ayrıca bu karar kapsamında doğan yükümlülükler DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili Şirket arasında imzalanan Su Kullanım Hakkı Anlaşmasına derç edilmektedir.


15) Bölgemizde kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin Kurumunuza başvuru yapılmış mıdır, hangi şirket ve iletişim bilgileri nelerdir?

Kurumumuza yapılan önlisans ve üretim lisansı başvuruları, değerlendirmeye alınan başvurular ve önlisans ve üretim lisansı yürürlükte olan projeler Kurumumuzun www.epdk.org.tr şeklindeki internet sayfasında "Lisans İşlemleri" başlığı altında ilan edilmektedir.


16) Hidrolik kaynaklı üretim tesisi kurulmasına ilişkin lisans başvurusu prosedürü nasıldır?

Hidrolik kaynaklı elektrik üretimine uygun alanların belirlenmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü yetkisi dahilindedir. Başvuru yapılması uygun projeler DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanarak özel sektör yatırımlarına açılmaktadır.

Projelere ilişkin fizibilite raporları DSİ tarafından yapılan inceleme sonucu uygun bulunması ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik)'nin 12 nci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi hükmü gereği DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazandıklarının belgelenmesi sonrasında Kurumumuza yapılan önlisans başvurusu değerlendirmeye alınmaktadır.

Kurumumuza yapılacak önlisans başvurularına ilişkin prosedür ve başvuruda sunulması gereken bilgi ve belgeler Kurumumuzun www.epdk.org.tr şeklindeki internet sayfasında "Lisans İşlemleri" başlığı altında ilan edilmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılar Yönetmeliğin 12 ve 19 uncu maddeleri arasında düzenlenmektedir.

Konuya ilişkin olarak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması” başlıklı 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ";…
(3) Üretim tesisinin kurulması sürecinde;
a) Mücbir sebep halleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebeplerin ortaya çıkması,
b) Söz konusu durumların üretim tesisinin kurulmasını doğrudan etkilemesi veya etkileyebilecek nitelikte olması,
c) Lisansta belirlenen tesis tamamlanma süresi içerisinde gerekçeleri ve belgeleriyle birlikte Kuruma başvurulması,
halinde, tesis tamamlama süresinin uzatılması suretiyle lisans tadil edilebilir.” hükmünü içermektedir. Bu kapsamda tüzel kişinin Kuruma lisans tadili başvurusunda bulunması gerekir.

Konuya ilişkin olarak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Önlisans ve lisans alma yükümlülüğü” başlıklı 5 ini maddesinin üçüncü fıkrası;
“Lisans devredilemez. Ancak aşağıdaki durumlar lisans devri sayılmaz.
a) Lisans sahibi bir tüzel kişi, bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Türk Ticaret Kanunu uyarınca birleşme veya bölünme yoluyla, 59 uncu madde çerçevesinde başka bir tüzel kişiye devredebilir.
b) Üretim lisansı almış bir tüzel kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, bu tüzel kişinin Türk Ticaret Kanunu uyarınca bölünmesi yoluyla veya aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir başka tüzel kişiye, Kurul onayı alınmak kaydıyla devredilebilir ve devralması onaylanan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir. Üretim lisansı sahibi halka açık bir tüzel kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, bu tüzel kişinin yüzde yüz payına sahip olarak kurduğu bir başka tüzel kişiye, Kurul onayı alınmak kaydıyla devredilebilir ve devralması onaylanan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir. Bu bent kapsamında eskisinin devamı mahiyetinde lisans verilmesi onaylanan tüzel kişilerin ortaklık yapılarında, ilgili tüzel kişiye lisans verilene kadar, halka açık paylar hariç pay devri yoluyla değişiklik yapılması halinde, bu tüzel kişilerin lisans başvuruları Kurul kararıyla reddedilir.
c) Üretim lisansı sahibi bir tüzel kişi lisansı kapsamındaki üretim tesisini, Kurul onayı almak kaydıyla satış, devir veya kiralama gibi kullanım hakkının değişmesi sonucunu doğuran diğer bir düzenleme ile lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek isteyen bir diğer tüzel kişiye devredebilir. Bu suretle üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir işlemi gerçekleşmeden önce Kurumdan lisans alması zorunludur. Üretim tesisini devralan tüzel kişiye yeni lisans verilir ve söz konusu lisans, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer.
ç) Üretim lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, sözleşme hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunması ve Kurul tarafından gerekçelerin uygun bulunması halinde, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla aynı hak ve yükümlülüklerle eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir.”
hükmünü amirdir.


17) Tüzel kişi elektrik üretim faaliyeti için lisansı aldığı halde üretim tesisinin yatırımını tamamlayamayarak tesisi işletmeye açamaz ise teminatının irat kaydedilmesi dışında ne gibi yaptırımlar vardır?

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin yedinci fıkrası; "Üretim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiden, önlisans yükümlülüklerinin yerine getirilmesini müteakiben üretim tesisinin lisansında belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması hâlinde irat kaydedilmek üzere, kurulmak istenen üretim tesisinin niteliğine ve büyüklüğüne göre yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek üzere teminat mektubu alınır. Mücbir sebep hâlleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında üretim tesisinin lisansında belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması veya kalan süre içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi hâllerinde lisans iptal edilir ve teminat mektubu irat kaydedilir. Teminatın alınması, niteliği ve süre uzatımı verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir." hükmünü amirdir. Ayrıca elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuatta yer alan diğer idari yaptırımların da uygulanması söz konusu olabilir. Bu kapsamda Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik)'nin “Yaptırımlar ve lisans iptali” başlıklı 27 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları;
    “(3) Üretim lisansı, mücbir sebep hâlleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında üretim tesisinin lisansında belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması veya kalan süre içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi hâllerinde iptal edilir.
    (4) Lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans alamaz, lisans başvurusunda bulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz, yönetim kurullarında görev alamaz.”
hükümlerini amirdir.

Üretim lisansı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirket ya da limited şirketlere elektrik üretim faaliyetinde bulunabilmeleri için verilen izni ifade etmektedir. Dolayısıyla, tüzel veya gerçek kişilerin ancak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir şirketin ortağı olarak piyasada faaliyet göstermesi mümkündür. Lisans genel hükümlerinde lisans sahibi tüzel kişinin adı ve lisans özel hükümlerinde ise doğrudan ve dolaylı ortaklık yapısı yer alır.

Lisans sahibi olan Şirket, piyasada faaliyetlerinde tüzel kişi olarak dikkate alınmakta olup ortaklık yapısındaki değişiklikler ve hisse devirleri Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik)'nin “Pay devirleri” başlıklı 57 nci maddesi kapsamında Kurul onayına tabiidir. Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile 57 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri ile tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin payları üzerinde rehin tesis edilmesi ile bu tüzel kişilere ilişkin hesap rehni tesis edilmesi, her defasında onaya tabidir.

Piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında, Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak, ayrıca, her türlü doğrudan pay değişiklikleri onaya tabidir.

Onay, tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişiler için Kurul, diğerleri için ilgili ana hizmet birimi tarafından verilir.

Diğer taraftan Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası lisansların devredilemeyeceğini hüküm altına almış olup devir sayılmayacak durumlar aynı maddede açıklanmıştır.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik)'nin 57 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca;
(Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on -halka açık şirketlerde yüzde beş- veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri)

a)    Devralacak olanın tüzel kişi olması halinde,
1) Pay devri sözleşmesinin bir örneği ve/veya pay devrine taraf tüzel kişilerin yönetim kurulu kararları ile devredenin gerçek kişi olması halinde devredenin noter onaylı imza sirküsü eklenmiş beyanı,
2) 6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olunmadığına dair beyan.
(Söz konusu beyan, devir neticesinde, lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere ilişkin olması gerekir.)
3) Hisse devri gerçekleştiği taktirde lisans sahibi tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olacak gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve tutarları % olarak da belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler.
(Bu kapsamda, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapısını ortaya koyan bir şema hazırlanır. Halka açık şirketlerde %5 ve üzerinde, diğer şirketlerde ise %10 ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan ortakların sermaye payları doğrudan ve dolaylı olmak üzere ayrı ayrı belirtilir. Dolaylı ortaklar açısından gerçek kişi ortakların, varsa birbirleri ile olan akrabalık ilişkileri (anne, baba, kardeş v.s) belirtilir ve Yönetmelik kapsamında belirtilenler, dolaylı pay sahipliği oranlarının belirlenmesinde birlikte dikkate alınır.  Yönetmeliğin 51 inci maddesi çerçevesinde, tadil başvurusunda bulunan tüzel kişinin tadil neticesinde, lisansına derç edilecek olan dolaylı pay sahipliği oranının tespitinde, ilgili tüzel kişinin beyanı esas alınır. Ayrıca şirketin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Excel formatında da hazırlanarak elektronik ortamda (1 adet) sunulacaktır.)

b)    Devralacak olanın gerçek kişi olması halinde,
1) Pay devri sözleşmesinin bir örneği ve/veya devreden ve devralan tarafların noter onaylı imza sirküsü eklenmiş beyanları ile devredenin tüzel kişi olması halinde yönetim kurulu kararı,
2) Devralacak gerçek kişinin, 6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olmadığına dair beyan.
3) Pay devri gerçekleştiği taktirde, lisans sahibi tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olacak kişilerin, pay oran ve tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler.
(Bu kapsamda, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapısını ortaya koyan bir şema hazırlanır. Halka açık şirketlerde %5 ve üzerinde, diğer şirketlerde ise %10 ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan ortakların sermaye payları doğrudan ve dolaylı olmak üzere ayrı ayrı belirtilir. Dolaylı ortaklar açısından gerçek kişi ortakların, varsa birbirleri ile olan akrabalık ilişkileri (anne, baba, kardeş v.s) belirtilir ve Yönetmelik kapsamında belirtilenler, dolaylı pay sahipliği oranlarının belirlenmesinde birlikte dikkate alınır.  Yönetmeliğin 51 inci maddesi çerçevesinde, tadil başvurusunda bulunan tüzel kişinin tadil neticesinde, lisansına derç edilecek olan dolaylı pay sahipliği oranının tespitinde, ilgili tüzel kişinin beyanı esas alınır. Ayrıca şirketin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Excel formatında da hazırlanarak elektronik ortamda (1 adet) sunulacaktır.)

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendi; “Üretim lisansı sahibi bir tüzel kişi lisansı kapsamındaki üretim tesisini, Kurul onayı almak kaydıyla satış, devir veya kiralama gibi kullanım hakkının değişmesi sonucunu doğuran diğer bir düzenleme ile lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek isteyen bir diğer tüzel kişiye devredebilir. Bu suretle üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir işlemi gerçekleşmeden önce Kurumdan lisans alması zorunludur. Üretim tesisini devralan tüzel kişiye yeni lisans verilir ve söz konusu lisans, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer.” hükmünü amirdir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanslı üretim faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler; lisansları kapsamında kamu ve özel sektör üretim şirketleri ile organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğidir. Piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilerin anonim şirket veya limited şirket olarak kurulması gerekmektedir.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince elektrik üretim piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olmaları zorunludur.

Ancak lisanssız olarak elektrik üretimi konusunda; sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması hâlinde, önlisans ve lisans alma yükümlülüğü olmaksızın, üretim tesisi kurulabilir. Su isale hattı üzerinde birden fazla belediyenin tahsis hakkı bulunması durumunda, hidroelektrik enerji tesisi ilgili belediyeler arasında yapılacak protokole göre kurulur ve işletilir. Bu kapsamdaki tesisler, Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen koşullar çerçevesinde kurulabilir.


18) Aynı yer için farklı piyasalarda faaliyette bulunmak üzere lisans başvurusunda bulunulması halinde, hangi usul ve esaslar dahilinde iş ve işlem yapılacaktır?

Aynı yerde farklı piyasalarda faaliyette bulunmak üzere lisans başvurusunda bulunulması halinde yapılacak iş ve işlemler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik)'nin 14 üncü maddesinde, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde ve Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 02/11/2013 tarihinden önce aynı yerde farklı piyasalarda faaliyette bulunmak için yapılan lisans başvuruları hakkında yapılacak iş ve işlemler söz konusu Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinde düzenlenmiştir.

B- Organize Sanayi Bölgeleri

1) OSB’ler dağıtım lisansı alma zorunluluğu var mıdır?

OSB’lerin dağıtım lisansı alma zorunluluğu olmayıp, OSB dağıtım lisansı alana kadar onaylı sınırları içerisinde dağıtım faaliyeti bölgelerindeki dağıtım şirketi tarafından yürütülmektedir.

2) OSB’lerin katılımcılarına uygulayacağı tarife modeli nasıl olmalıdır?

OSB’ler katılımcılarına hangi tarife modelinden (tek terimli veya çok terimli) elektrik enerjini alıyorsa aynı tarife modelinden katılımcılarına elektrik enerjisini vermek zorundadır.

3) Islah OSB şartlarını yerine getirerek oluşan OSB’ler dağıtım lisansı alabilir mi?

Islah OSB şartlarını yerine getirerek oluşan OSB’ler onaylı sırları içerisindeki mevcut dağıtım hatlarının mülkiyeti kendilerine ait olmadıkça OSB dağıtım lisansı başvurusunda bulunamazlar.

4) OSB üretim lisansı nedir? Kimler alabilir? Üretim lisansından farkı nedir?

OSB üretim lisansı OSB’nin içerisindeki katılımcılar için elektrik enerjisi temin edilmesi amacıyla kurulacak olan tesise verilen bir lisanstır. OSB üretim lisansını OSB’ler alabilir. Üretim tesisinin OSB onaylı sınırlarında ve lisans alacak olan OSB’nin de OSB dağıtım lisansı olması gerekmektedir. OSB üretim lisansı kapsamında üretilen elektrik enerjisinin OSB’nin onaylı sınırları içerisinde tüketilmesi esastır. OSB’nin onaylı sınırları dışındaki bir alıcı veya tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapılamaz.

5) OSB dağıtım, OSB üretim önlisans ve OSB üretim lisansı almak için istenilen bilgi ve belgeler nelerdir ve nasıl temin edilebilir?

OSB dağıtım, OSB üretim önlisans ve OSB üretim lisansı almak için istenilen bilgi ve belgeler http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans?id=820 adresinden elektrik piyasası, lisans, OSB dağıtım veya üretim sayfaları takip edilerek temin edilebilir.

C- Elektrik kesintisi ve hizmet kalitesi

1- Hangi tür elektrik kesintileri, süre ve sayı bakımından tazminat almama esas olacaktır?

Kullanıcı tesisinden kaynaklanmayan kesintiler

 

Belirlenen kesinti süreleri bakımından mücbir sebepler ve güvenlik nedeniyle yapılan kesintiler hariç olmak üzere iletim ve dağıtım şirketlerinden kaynaklanan kesintilerde belirlenen süre ve sayıya göre tazminata hak kazanılabilir.

 

Belirlenen kesinti sayıları bakımından mücbir sebepler, güvenlik nedeniyle ve dışsal nedenlerle yapılan kesintiler hariç olmak üzere iletim ve dağıtım şirketlerinden kaynaklanan kesintilerde belirlenen süre ve sayıya göre tazminata hak kazanılabilir.

 

Mücbir sebeplerden kaynaklanan kesintiler

 

İletim bakımından = Doğal afetler ve salgın hastalıklar, savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketlerinden kaynaklanan kesintiler ile iletim şirketi tarafından gerekli özen ve dikkatin gösterilmiş olmasına ve tüm önlemlerin alınmış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek mahiyette olduğu ve iletim şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmesini engellediği gerekçesiyle iletim şirketinin başvurusu üzerine Kurul tarafından mücbir sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilen kesintilerin sebebi “mücbir sebep” olarak belirtilir.

 

Dağıtım bakımından=Doğal afetler ve salgın hastalıklar, savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketlerinden kaynaklanan kesintiler ile dağıtım şirketinin müdahale kapasitesini aşan ölçekteki durumlar ile önemli sayıda kullanıcıyı etkileyen ve niteliği bakımından giderilmesi zaman alan durumlarda dağıtım şirketi tarafından gerekli özen ve dikkatin gösterilmiş olmasına ve tüm önlemlerin alınmış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek mahiyette olduğu ve dağıtım şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmesini engellediği gerekçesiyle dağıtım şirketinin başvurusu üzerine Kurul tarafından mücbir sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilen kesintilerin sebebi “mücbir sebep” olarak belirtilir.

 

Güvenlik nedeniyle yapılan kesintiler

 

Can ve mal güvenliğine yönelik zorunlu kesintilerin sebebi “güvenlik” olarak belirtilir.

 

Dışsal nedenlerle meydana gelen kesintiler

 

           1) Kullanıcılar tarafından neden olunan hasarlar nedeniyle oluşan kesintilerin,

           2) Hırsızlık, yangın sonucunda hat ve kablolarda oluşan zararlar ile üçüncü şahıslar tarafından hat ve kablolara verilen hasarlar nedeniyle oluşan kesintilerin,

sebebi “dışsal” olarak belirtilir.

2-Elektrikli cihazım elektrik kesintisi ve/veya kalitesizliğinden dolayı arızalandı. Ne yapmalıyım? Dağıtım şirketinin yapacağı işlemler nelerdir?

Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla teçhizatında ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde talepte bulunulabilir.

 

Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım şebekesinde meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi hususlarda dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir. Dağıtım şirketi zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir. Başvurunun haklı bulunmadığı durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilir.

 

Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebilir ya da teçhizatın tamir masraflarını üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir. Dağıtım şirketi, tamiratı kullanıcıya bırakması durumunda kullanıcıyı anlaşacağı servise/servislere yönlendirebilir. Dağıtım şirketi kullanıcının tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti haklarını koruyacak şekilde hareket etmekle yükümlüdür.

 

Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, duruma göre teçhizat yerinde iken veya başka bir yere götürülerek, kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Tamir masrafının karşılanmasının tercih edilmiş olması halinde, kullanıcı tarafından tamir masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, kullanıcının istediği şekilde (nakden, banka/PTT vb. aracılığıyla) ilgili tutar ödenir veya nakden ödeme alabileceği kullanıcıya bildirilir.

3- Hasar gören teçhizatın kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerekiyor ise ne yapılmalıdır?

Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından inceleme ve değerlendirme hemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya tamiri gerçekleştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. Ortaya çıkan tamir bedeli, değerlendirme süreci neticesinde başvurunun haklı bulunması durumunda dağıtım şirketi tarafından Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.

4- Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?

Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.

5- Hasar gören teçhizata ilişkin zararın tazmini konusunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemler hakkında şikayetlerimi nereye iletebilirim?

Kullanıcı, zararının tazmini hususunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemlere ilişkin şikâyetlerini Kuruma iletebilir. İlgisine göre il/ilçe tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

6- 2013, 2014 ve sonraki yıllara ilişkin kesintilerde hak ve yükümlülüklerim nelerdir?

2013 ve devam eden yıllarda yılında maruz kalınan kesintilerde aşağıdaki sınırlar geçerli olacaktır:

 

EŞİK DEĞER ADI

KESİNTİ SINIFI

İMAR ALANI İÇİNDEKİ KULLANICILAR İÇİN

İMAR ALANI DIŞINDAKİ KULLANICILAR İÇİN

AG

OG

AG

OG

ESURE (Saat)

Bildirimsiz

48

24

72

36

ESAYI (Kez)

56

56

72

72

ESURE (Saat)

Bildirimli

24

16

32

24

ESAYI (Kez)

6

4

8

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım şirketi bildirimli kesintiler için belirlenen sınır aşar ise, ilave bildirimli kesintiler bildirimsiz kesintilere için belirlenen sınır değerlerin içerisinde değerlendirilir. Bildirimsiz kesintiler için belirlenen sınır değerler de aşıldığında tazminat ödenmesi söz konusu olur.

 

2013 yılına maruz kalınan kesintilere ilişkin ilgili dağıtım şirketine başvurular 2014 yılı Mart ayı sonuna kadar yapılacaktır.

 

Yukarıda izah edilen hesaplamaya göre ödeme tutarı belirlenecektir (üçte bir uygulaması yapılmayacaktır).

 

Bir dağıtım bölgesinde, kullanıcılara ödenecek toplam tazminat miktarının üst limiti ilgili yılın gelir tavanı tutarının yüzde biridir. Hesaplanan tutarın bu limiti geçmesi halinde, her bir kullanıcıya ödenecek tazminatlar oransal olarak azaltılarak bu limite eşitlenir.

2014 yılı ve devam eden yıllarda maruz kalınan kesintilere ilişkin olarak kullanıcı tarafından başvuru yapılmasına gerek olmaksızın dağıtım şirketince hak sahipleri belirlenecektir.

7- 2014 ve sonraki yıllara ilişkin kesintilerde hak ve yükümlülüklerim nelerdir?

2014 ve devam eden yıllarda maruz kalınan kesintilerde aşağıdaki sınırlar geçerli olacaktır:

 

EŞİK DEĞER ADI

KESİNTİ SINIFI

İMAR ALANI İÇİNDEKİ KULLANICILAR İÇİN

İMAR ALANI DIŞINDAKİ KULLANICILAR İÇİN

AG

OG

AG

OG

ESURE (Saat)

Bildirimsiz

48

24

72

36

ESAYI (Kez)

56

56

72

72

ESURE (Saat)

Bildirimli

24

16

32

24

ESAYI (Kez)

6

4

8

6

 


Dağıtım şirketi bildirimli kesintiler için belirlenen sınır aşar ise, ilave bildirimli kesintiler bildirimsiz kesintilere için belirlenen sınır değerlerin içerisinde değerlendirilir. Bildirimsiz kesintiler için belirlenen sınır değerler de aşıldığında tazminat ödenmesi söz konusu olur.

 

Süre ve sayıya göre tazminat miktarları aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Süreye göre

            ÖTMSÜRE=20 TL+(TKSÜRE-ESÜRE)xTBBxOT

            Bu formülde geçen;

                        ESÜRE: Tablo 9’da belirlenen eşik süreyi,

                        ÖTM: Kullanıcıya ödenecek tazminat miktarını (TL),

                        TBB: Kullanıcının tabi olduğu tarife grubunun ödeme tarihindeki Dağıtım Sistem Kullanım Bedelinin 5 (beş) katı olan Tazminat Birim Bedelini,

                        OT: İlgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kW olarak ortalama talebini,

ifade eder.

 

Sayıya göre

            ÖTMSAYI=(TKSAYI-ESAYI)x(TKSÜRE/TKSAYI)xTBBxOT

            Bu formülde geçen;

                        ÖTM: Kullanıcıya ödenecek tazminat miktarını (TL),

                        ESAYI: Tablo 9’da belirlenen eşik kesinti sayısını,

                        TBB: Kullanıcının tabi olduğu tarife grubunun ödeme tarihindeki Dağıtım Sistem Kullanım Bedelinin 5 (beş) katı olan Tazminat Birim Bedelini,

                        OT: İlgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kW olarak ortalama talebini,

ifade eder.

 

Hem süre hem de sayıya göre tazminata hak kazanan kullanıcıya yüksek olan ödenir.

 

Tazminata hak kazanan her bir kullanıcıya yapılacak ödeme, ait olduğu yılı takip eden yılın Nisan ayından itibaren başlatılır ve tamamlanıncaya kadar müteakip dönemlerde yapılır. Ödeme, dağıtım sistem kullanım bedellerinden mahsup edilmek suretiyle, aboneliğin iptali halinde ise def’aten gerçekleştirilir.

 

Yukarıda izah edilen hesaplamaya göre ödeme tutarı belirlenecektir.

 

Bir dağıtım bölgesinde, kullanıcılara ödenecek toplam tazminat miktarının üst limiti ilgili yılın gelir tavanı tutarının yüzde biridir. Hesaplanan tutarın bu limiti geçmesi halinde, her bir kullanıcıya ödenecek tazminatlar oransal olarak azaltılarak bu limite eşitlenir.

2014 yılı ve devam eden yıllarda maruz kalınan kesintilere ilişkin olarak kullanıcı tarafından başvuru yapılmasına gerek olmaksızın dağıtım şirketince hak sahipleri belirlenecektir.

8- Dağıtım ve görevli tedarik şirketi ile olan ilişkilerimde hangi haklara sahibim?

 Dağıtım şirketi aşağıdaki standartlara uygun işlem yapmalıdır. Aksi halde belirtilen işlemi yapmak ya da belirlenen tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 

DAĞITIM ŞİRKETİ TİCARİ KALİTE TABLOSU

TİCARİ KALİTE KOD NO

TİCARİ KALİTE GÖSTERGESİ

STANDART SÜRE

TAZMİNAT MİKTARI VEYA YAPILACAK İŞLEM

1.1

Bağlantı talebinin karşılanabileceği sürenin gerekçeleri ile başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi.

Dağıtım siteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olmaması ve genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren on iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

1.2

Bağlantı talebinin karşılanabileceği sürenin gerekçeleri ile sahibine yazılı olarak bildirilmesi

Dağıtım siteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olmaması ve genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü gerektiren hallerde ise başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

2

Bağlantı talebine ilişkin yatırımın başvuru sahibi tarafından yapılması durumunda projenin onaylanması veya revizyonu için iade edilmesi

Proje sunum tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

3

Bağlantı gücünde değişiklik yapılması halinde; proje inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabın kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesi

On beş gün içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

4

Kullanıcıların, programlı kesintiler hakkında yazılı, işitsel veya görsel basın yayın kuruluşları ve dağıtım şirketi internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilmesi (01/01/2014 tarihinden itibaren isteyen abonelere elektronik posta ve kısa mesaj gönderilmesi)

Kesintiden en az kırk sekiz saat önce

Dağıtım şirketinin bir sonraki yıl gelir tavanından, programlı olduğu halde bildirimi yapılmayan her bir kesinti için 1000 TL düşülür.

5.1

Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasının kullanıcıya önerilmesi

Dağıtım sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizata ilişkin bilgilerin kullanıcı tarafından dağıtım şirketine verildiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde

100 TL

5.2

Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasının kullanıcıya önerilmesi

Dağıtım sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizata ilişkin bilgilerin kullanıcı tarafından dağıtım şirketine verildiği tarihten itibaren, ek bilgi talep edilmesi halinde doksan gün içerisinde

100 TL

6

Müşteri hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvuruların sonuçlandırılarak öngörülen işlemin talep halinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi

On beş iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

7

Borç ve/veya kullanıcı hatası nedeniyle durdurulan hizmetin, hizmetin kesilmesine neden olan etken ortadan kalktıktan sonra yeniden verilmeye başlanması

İmar yerleşim alanında iki iş günü içerisinde, imar yerleşim alanı dışında üç iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 200 TL

8

Dağıtım şirketleri tarafından kullanım yerinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak kullanıcılara verilen randevu saatine uyulması

En fazla üç saat gecikme ile gerçekleştirilir

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 60 TL

9.1

Kullanıcı zararının tazminine ilişkin başvuruyu sonuçlandırma

Yirmi iş günü

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 60 TL

9.2

Kullanıcı zararının ödenmesi veya teçhizatın tamir ettirilmesi

Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirlenen sürelere uyulmalıdır

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 60 TL

10

Günlük azami bildirimli kesinti süresine uyulması

Bildirimli dahi olsa günlük kesinti süresi azami on iki saati geçemez

Kesintiden etkilenen kullanıcı başına

Mesken Abonesi: 50 TL

Diğer Aboneler: 100 TL

 

Görevli tedarik şirketi aşağıdaki standartlara uygun işlem yapmalıdır. Aksi halde belirtilen işlemi yapmak ya da belirlenen tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 

GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETİ TİCARİ KALİTE TABLOSU

TİCARİ KALİTE KOD NO

TİCARİ KALİTE GÖSTERGESİ

STANDART SÜRE

TAZMİNAT MİKTARI VEYA YAPILACAK İŞLEM

1

Müşteri hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvuruların sonuçlandırılarak öngörülen işlemin talep halinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi

On beş iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

2

Ödeme bildiriminin kullanıcıya tebliğ edilmesi

Son ödeme tarihinden en az on gün önce

Kullanıcından sadece faturanın anaparası tahsil edilir. Kesme yapılmışsa kesme bağlama bedeli alınmaz.

3

Hatalı bildirim itirazlarına ait inceleme sonuçlarının kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesi

Başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde

50 TL

4

Hatalı bildirim itirazının haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedelin müşteriye iade edilmesi

Üç iş günü içerisinde

Fazla tahsil edilen bedelin 2 katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz

5

Perakende satış sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, nakden tahsil edilen güvence bedelinin müşteriye iade edilmesi

Tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, güncelleştirerek talep tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde

Güvence bedelinin 2 katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz

6

Perakende satış sözleşmesinin kullanıcıya önerilmesi

Aynı gün içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

7

İmzalanan perakende satış sözleşmesi hakkında dağıtım şirketine yazılı olarak bilgi verilmesi

İmza tarihini izleyen üç iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

 

Hem dağıtım hem de görevli tedarik şirketi için geçerli olan diğer yükümlülükler şu şekildedir:

 

DAĞITIM VE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİ İÇİN DİĞER TİCARİ KALİTE GÖSTERGELERİ

1

Her 100 kullanıcı başına düşen toplam şikâyet sayısı

Bu gösterge her yıl gerçekleşmeler bazında takip edilerek, Kuruma bildirilir

2

Kullanıcı hizmetleri merkezine gelen telefon aramalarının cevaplandırılması

Gelen telefon aramaları otuz saniye içerisinde cevaplandırılır

9-Teknik kaliteye ilişkin hak ve yükümlülüklerim nelerdir?

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde dağıtım şirketi ve kullanıcıların teknik kaliteye ilişkin sorumlulukları düzenlenmiştir.

 

Teknik kaliteye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcılar dağıtım şirketinden ölçüm talep edebilirler. Bu Yönetmelik dâhilinde teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.

 

D- Elektrik bağlantı talepleri

1) Sisteme erişim ve sistem kullanım hakları hakkında bilgiye nereden ulaşabilirim?

Bu konuda ayrıntılı bilgiye, http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=1436 internet adresinden ulaşılabilir.

2) Elektrik bağlantı başvurusunda sunulması gerekli belgeler nelerdir?

Elektrik bağlantı başvurularında, dağıtım şirketlerine sunulması gereken belgeler ile izlenmesi gereken yönteme ilişkin hususlar Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde düzenlenmektedir. Bu yönetmeliğin “Bağlantı Başvurusu” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan elektrik bağlantı başvurularında sunulması gereken belgeler aşağıda sıralanmaktadır.
a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,
b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,
c) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,
ç) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,
d) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,
e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,
f) İnşa halindeki yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,
g) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri

3) Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde geçen “ilgili merci” neresidir?

Mer’i mevzuat hükümlerine göre kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan enerji, sulama, ulaştırma gibi hizmetler için inşa edilen tesisler ile köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak yapılar ruhsata tabi değildir. Köy ve mezraların yerleşik alanlarında yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar için ilgili valiliğin görüşünün alınmasına müteakip muhtarlıktan izin alınması gerekmektedir.

Kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan enerji, sulama, ulaştırma gibi hizmetler için inşa edilen tesislere ilişkinde ilgili idareye inşaata başlandığının bildirilmesi yeterli görülmektedir. Bu sayılan istisnalar dışında kalan tüm yapılar imar mevzuatı gereği yapı ruhsatına tabi bulunmaktadır. Bundan dolayı ruhsat işlemleri için gerekli evraklarla beraber ilgili idareyi başvurmak gerekmekte olup 3194 sayılı İmar Kanunun 5 inci maddesinde ilgili idare, “belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında valiliktir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Diğer taraftan, yapı niteliğine haiz olmayan ve ruhsat gerektirmeyen tarımsal sulama, su kuyusu, dış aydınlatma gibi kullanım yerleri için yapılan elektrik bağlantı taleplerinde duruma göre Devlet Su İşleri, Tarım İl Müdürlükleri, Belediyeler ve diğer ilgili kurumlardan alınacak izin mahiyetindeki gerekli belgeler istenmekte olup bu belgelerin ibraz edilmesi koşuluyla gerçek ve/veya tüzel kişilerin elektrik bağlantı talepleri karşılanmaktadır.

Sonuç olarak, “Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,” ifadesindeki ilgili merci ibaresinin yorumlanmasında elektrik talebinde bulunulan yerin yapı olup olmadığına bakılarak yukarıdaki bilgiler doğrultusunda bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

4) Geçici olarak elektrik almak istiyorum hangi belgeler gereklidir?

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla ilgili elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunur. Yapı niteliği taşıyan inşaatlar için ibraz edilmesi gereken izin belgesi yapı ruhsatıdır.

Sergi, fuar, sirk ve panayırlar ile zorunlu nedenlerin bulunması durumunda; film setleri, kaynak, taşlama vb. tesislerin geçici elektrik taleplerinde, bu tesisler için kullanım yeri tahsisinde bulunan Kurumlardan alınacak izin mahiyetindeki belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

5) Köyde evim var, elektrik istiyorum yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni gerekli midir?

3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci ve 30 uncu maddeleri ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi doğrultusunda köy yerleşik alanı ve civarında evi bulunan vatandaşların elektrik bağlantı başvurularında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni belgeleri istenmemektedir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça yazılı izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır.

6360 sayılı Kanunla Büyükşehir olan illerin sınırları içerisinde yer alan köyler mahalleye dönüştüğü için bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra mahalleye dönüşen köylerden gelen elektrik bağlantı başvurularında, başvuru esnasında talep edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni belgelerine ilişkin olarak mezkur kanununun geçici 1 inci maddesinin 14 uncu fıkrasına göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Söz konusu fıkra aşağıda verilmektedir.

“(14) Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. Bu işletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. Ancak; bu fıkranın öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümleri geçerlidir.”

6) Yaylada bulunan yapıya elektrik almak istiyorum hangi belgeler gereklidir?

3194 sayılı İmar Kanunu ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu kanunlara dayanarak hazırlanan ikincil mevzuat kapsamında, Valilikçe geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşim yeri olarak tespiti yapılmış olan yaylalardaki elektrik bağlantı taleplerinde; Valilikçe (veya İl Özel İdaresince veya Büyükşehir Belediyelerince) düzenlenen yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesinin ve yapının onaylı elektrik projesinin ilgili elektrik dağıtım şirketine tevsik edilmesi gerekmektedir.

Yaylaların devletin hüküm ve tasarrufu altında olması sebebiyle tapu kaydı ve kira kontratı gibi belgelerin vatandaştan talep edilmemesi ve ilgili mercilerden gerekli izinleri alan ve bunu bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketine sunan vatandaşların elektrik bağlantısına ilişkin taleplerinin yatırım programı çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede karşılanması gerekmektedir.

7) Elektrik dağıtım şirketiyle bağlantı anlaşması yaptıktan kaç gün sonra elektriğim bağlanır?

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde, bağlantı anlaşmasında belirtilen süre zarfında gerekli bağlantı varlıklarının tesis edilmesiyle beraber bağlantı varlıklarının tesis edilmesinin tamamlandığı tarihten itibaren tedarik şirketiyle yapılan perakende veya ikili anlaşmanın da dağıtım şirketine tevsik edilmesi kaydıyla elektrik bağlantısının elektrik sayacının montajı da dahil imar alanı içerisinde üç iş günü, imar alanı dışında ise beş iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir.

8) Alçak gerilim seviyesinden bağlantı anlaşması imzaladım, bağlantıya ilişkin yatırımları kim yapacak?

AG tüketiciler için yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç, elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya da 6446 sayılı kanuna uygun olarak devralınan sayaçlar dağıtım şirketinin işletmesindedir. Bir diğer ifadeyle, yapı bina giriş noktasına kadar olan tesisler dağıtım tesisidir ve işletmesi dağıtım şirketinde, mülkiyeti özelleştirme metoduna uygun olarak TEDAŞ’tadır. Bina girişi ile sayaç arasında tesis edilecek kablo, sigorta, bara, pano vb. teçhizatın vatandaş/müteahhit tarafından yapılması gerekmektedir.

Mezkur kanundan sonra yapılan binalarda elektrik sayacı dağıtım şirketi tarafından tedarik edilerek montaj edilecektir ve mülkiyeti de dağıtım şirketine ait olacaktır. Yapı bina giriş noktasından önceki dağıtım tesisi yatırımları istenmesi halinde Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 21 inci maddesi çerçevesinde vatandaş/müteahhit tarafından da yapılabilir veya üstlenebilir. Bu durumda yatırıma ilişkin yapılan harcamalar meri mevzuat çerçevesinde dağıtım şirketi tarafından ilgilisine ödenir.

9) Dağıtım şirketi tarafından bağlantımın sağlanacağı tarihe itiraz edebilir miyim?

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre bu süreye itiraz hakkı saklı olup konu hakkında Kuruma başvurulabilir ve başvuru Kurum tarafından değerlendirilir.

10) Kendi bulunduğum dağıtım bölgesi dışında başka bir komşu dağıtım bölgesine bağlantı başvurusunda bulunabilir miyim?

Dağıtım sistemine bağlanmak isteyen üretim veya tüketim tesislerine ilişkin bağlantı başvurularının, bu tesislerin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketine yapılması esastır.

Bununla birlikte tesisin bulunduğu dağıtım bölgesinde görevli dağıtım şirketinin bağlantı talebini karşılamayı teknik veya ekonomik olarak uygun bulmadığı ancak dağıtım bölgesi sınırlarına yakınlığı dolayısıyla komşu dağıtım bölgesine bağlanma imkanı olan tesisler için Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 11 inci maddesindeki süreçlerin tamamlanması koşuluyla komşu bir dağıtım bölgesinden bağlantı talebinin karşılanması mümkün olabilmektedir.

11) Aydınlatmaya ilişkin şikayetlerim için ne yapmalıyım?

Genel Aydınlatma Yönetmeliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bakanlık) sorumluluğunda bulunmakta olup konuya ilişkin hususlar için Bakanlığa başvurulabilir. Ayrıca genel aydınlatma konusundaki ihbar, şikayet ve öneriler Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında oluşturulan Aydınlatma Şikayeti (http://www.tedas.gov.tr/Sayfalar/AydinlatmaSikayetOnBasvuru.aspx) alanından ilgili kuruma iletilebilir.

E- Kamulaştırma ve deplase talepleri

1) Arazimden, tarlamdan elektrik hattı geçiyor kaldırılmasını istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Ülkemizde gerçek ve/veya tüzel kişilerin elektrik taleplerinin karşılanması amacıyla yapılması zaruri olan dağıtım tesisleri kurulurken bazı durumlarda teknik ve/veya ekonomik açıdan sağlayacağı faydalar dikkate alınarak özel mülkiyete ait arsaların kullanılması zorunluluk teşkil etmektedir. İfade ettiğimiz bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde elektrik dağıtım şirketlerinin takip edeceği prosedür meri mevzuatta hüküm altına alınmıştır.

Karşı tarafın rızasının alınması ve bunun akabinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği özel hukuk hükümlerine tabi bir anlaşmanın yapıldığı durumlar hariç, elektrik dağıtım şirketleri sorumlu oldukları dağıtım bölgesinde herhangi bir kamulaştırma işlemi ve irtifak hakkı tesis etmeden yaptığı ve özel mülkiyette bulunan dağıtım tesislerini, vatandaşın talepte bulunması halinde meri mevzuat kapsamında kamulaştırmasını ve irtifak hakkı tesis işlemini yapmak veya uygun şartların oluşması durumunda deplase etmek zorundadır.

F- Kalite (Tedarik) sürekliliği

1) Elektrik kesintisi nedeniyle uğradığım ticari, maddi zararlar ile harcadığım jeneratör yakıt giderini dağıtım şirketi karşılar mı?

Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde (Yönetmelik) bildirimli veya bildirimsiz günlük kesinti süresinin 12 saatten uzun olmaması öngörülmektedir. Günlük kesinti süresinin 12 saatten uzun olması halinde elektrik dağıtım şirketleri kesintiden etkilenen mesken abonelerine ve diğer abonelere Yönetmelikte yer alan ticari kalite tablosunda belirtilen tazminat tutarını ödemek zorundadır.

Yönetmeliğin 16 ncı Maddesinin birinci fıkrası kapsamında elektrik abonesi gerçek veya tüzel kişiler; yıllık toplam meydana gelen kesinti süreleri bakımından mücbir sebepler ve güvenlik nedeniyle yapılan kesintiler hariç olmak üzere iletim ve dağıtım şirketlerinden kaynaklanan kesintilerde Yönetmelikte bulunan Tablo-9’daki süre ve sayı değerlerinin aşılmasına göre tazminata hak kazanabilmektedir.

Ayrıca Yönetmeliğin 26 ncı Maddesinin birinci fıkrası gereği, abonelere ait elektrikli cihazlarda ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın, 10 (on) iş günü içerisinde dağıtım şirketine başvurulması halinde bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi tarafından karşılanması gerekmektedir. Elektrik enerjisinin tüketicilere ulaştırılmasında kesintilerin meydana gelmesi yapılan işin niteliği gereği kaçınılmazdır.

Şebeke işletmecisinin gerekli önlemleri almasına rağmen oluşan kesintilere ilişkin mevzuatta öngörülen yaptırımlar yukarıda sıralanmaktadır. Kesinti ve gerilim dalgalanmaları sebebiyle meydana gelen cihaz hasarları ve kesintiye ilişkin ödenmesi gereken tazminat tutarları dışında uğranılan zarar veya kar kaybı hususunda elektrik piyasası mevzuatı dağıtım şirketlerine herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

Bundan dolayı ifa edilen görev gereği elektrik kesintilerine karşı hassas olan tesislerde jeneratör vb. gerekli tedbirlerin tüketiciler tarafından alınması uygun görülmekte olup bunun yanında kesinti sırasında tüketilen jeneratör yakıtı gibi giderlerin dağıtım şirketi tarafından tüketicilere ödenmesine ilişkin meri mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

2) Meydana gelen elektrik kesintilerinin sayısı ve süresini belirlemek için ölçme yapabilir miyim?

Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre; dağıtım şirketinden hizmet alan gerçek veya tüzel kişiler; tedarik sürekliliğini kaydetmek üzere, dağıtım şirketince onaylanmış ölçme ve kayıt cihazını dağıtım şirketinin kontrolünde ve uygun göreceği biçimde, bağlantı noktasına veya faturalamaya esas ölçüm noktasına tesis ettirebilir. Bu cihazların kayıtları, ilgili kişinin talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunur ve dağıtım şirketi tarafından kendi kayıtları ile birlikte değerlendirilerek Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınır.

G- Tüketici hizmetleri

1) Serbest tüketici uygulamasının amacı ve tüketiciye faydası nedir?

Serbest tüketici uygulaması ile elektrik piyasasında her tüketicinin tedarikçisini seçme ve elektrik enerjisini istediği tedarikçiden satın alma hakkına sahip olması amaçlanmaktadır. Böylece elektrik piyasasında oluşan rekabet sonucunda tüketiciye sunulan fiyat ve hizmet seçenekleri artacak, tüketici elektrik piyasasında daha aktif role kavuşacak ve kaliteli, güvenilir, sürekli ve çevreyle uyumlu elektrik enerjisini daha ucuz fiyattan satın alabilecektir.

2) Hangi tüketiciler serbest tüketici kapsamında yer almaktadır?

a)    İletim sistemine doğrudan bağlıysanız serbest tüketici sayılırsınız.
b)    Bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketiminiz serbest tüketici limitini geçiyorsa serbest tüketici sayılırsınız. Serbest tüketici limiti Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 2015 yılı için 4.000 kWh olarak belirlenmiştir. Buna göre; 2015 yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketiminiz 4.000 kWh geçiyorsa serbest tüketici sayılırsınız. Serbest tüketici limitini geçerek serbest tüketici statüsüne kavuşup kavuşmadığınızı bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine başvurarak öğrenebilirsiniz.
c)    İçinde bulunulan yılda gerçekleşen toplam elektrik enerjisi tüketiminiz serbest tüketici limitini geçiyorsa serbest tüketici sayılırsınız. Serbest tüketici limiti Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 2015 yılı için 4.000 kWh olarak belirlenmiştir. Serbest tüketici limitini geçerek serbest tüketici statüsüne kavuşup kavuşmadığınızı bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine başvurarak öğrenebilirsiniz.
d)    Organize sanayi bölgesi tüzel kişilikleri serbest tüketici sayılır.
e)    Elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen birden fazla gerçek veya tüzel kişinin tükettiği toplam elektrik enerjisi miktarı serbest tüketici limitini geçerse bu kişilerin birlikte serbest tüketici niteliği kazandığı kabul edilir.

3) Serbest tüketici limitini geçip geçmediğimi nasıl öğrenebilirim?

Serbest tüketici limitini geçerek serbest tüketici statüsüne kavuşup kavuşmadığınızı bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine başvurarak öğrenebilirsiniz.

4) Serbest tüketici olarak elektrik enerjisini veya kapasiteyi hangi tedarikçilerden satın alabilirim?

Serbest tüketiciler, elektrik enerjisini tedarikçi olarak adlandırılan “üretim şirketleri, görevli tedarik şirketleri ile diğer tedarik şirketleri”nden satın alma hakkına sahiptir. Tedarikçilere ilişkin lisans ve iletişim bilgilerine http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans?id=950 internet bağlantısından erişebilirsiniz.

5) Serbest tüketici olarak tedarikçim ile yapacağım ikili anlaşma Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayına tabi midir?

Serbest tüketici ile tedarikçi arasında elektrik enerjisi veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ikili anlaşma özel hukuk hükümlerine tabi olup Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabi değildir. Ancak ikili anlaşmalarda ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer verilemez.

6) Serbest tüketici olarak ikili anlaşma yapabilmek için elektrik sayacının farklı bir özellik taşıması gerekir mi?

Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; ortak veya birden fazla tüketim noktasındaki tüketici sayaçlarının, Kurum tarafından yayımlanan düzenlemeye uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar olması zorunludur.

7) Tedarikçimi değiştirmek için bir önceki tedarikçime olan yükümlülüklerimi yerine getirmeli miyim?

Tedarikçisini değiştirmek isteyen bir serbest tüketici, bir önceki tedarikçisine olan yükümlülüklerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür.

8) Serbest tüketiciye ikili anlaşma yoluyla elektrik enerjisi veya kapasite sağlayan tedarikçi hangi yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır?

a) Serbest tüketiciyi; tüketici hakları, ikili anlaşmalar kapsamındaki ticari seçenekler ve muhtemel riskler ile talep tarafı katılımına ilişkin bilgiler hakkında anlaşma yapılmadan önce yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla bilgilendirmelidir.
b) İkili anlaşmaları; sayaçları, sayaçlarla ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmiş olan serbest tüketiciler ile yapmalıdır. Bu nedenle, Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; ortak veya birden fazla tüketim noktasındaki tüketici sayaçlarının, Kurum tarafından yayımlanan düzenlemeye uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar olması zorunludur.
c) İkili anlaşma kapsamında taahhüt ettiği elektrik enerjisi veya kapasiteyi anlaşmanın koşulları çerçevesinde kesintisiz olarak sağlamalıdır.
d) Dengeleme ve uzlaştırma ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde piyasa işletmecisine gerekli bilgileri vermelidir.
e) TEİAŞ veya dağıtım şirketlerine, serbest tüketicilere ait kayıtların güncel halde tutulmasını sağlayacak nitelikteki bilgileri vermelidir.

9) Tedarikçimle yaptığım ikili anlaşma herhangi bir nedenle sona ererse ve başka bir tedarikçiyle de yeni bir ikili anlaşmam yoksa elektrik enerjisi veya kapasiteyi kimden ve nasıl alabilirim?

İkili anlaşma ile elektrik enerjisi veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüketicinin ikili anlaşmasının herhangi bir nedenle sonlandırılması halinde, ilgili görevli tedarik şirketi söz konusu tüketiciye son kaynak tedariği kapsamında elektrik enerjisi veya kapasite sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu serbest tüketici görevli tedarik şirketi tarafından konuyla ilgili olarak kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde perakende satış sözleşmesinin imzalanması için ilgili görevli tedarik şirketine başvuruda bulunmak zorundadır.

10) Elektrik piyasası mevzuatına göre kimler tüketici, serbest olmayan tüketici ya da serbest tüketici olarak tanımlanmaktadır?

Elektriği kendi kullanımı için alan kişi “tüketici” olarak tanımlanmaktadır. Tüketici tedarikçisini seçme hakkına sahip olup olmamasına göre serbest olmayan tüketici ve serbest tüketici olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Buna göre; elektrik enerjisi veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu görevli tedarik şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişi serbest olmayan tüketicidir. Buna karşılık, Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan veya iletim sistemine doğrudan bağlı olan veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olan gerçek veya tüzel kişi serbest tüketicidir.

11) Elektrik aboneliğini kendi adıma almak zorunda mıyım?

Serbest olmayan tüketici, bağlantı anlaşması mevcut, her kullanım yeri için elektrik enerjisi satın alabilmek için bölgesindeki görevli tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesi imzalamalıdır. Serbest tüketiciler bağlantı anlaşması mevcut her kullanım yeri için elektrik enerjisi satın alabilmek için ya bölgelerindeki görevli tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesi imzalamalıdır ya da tedarikçilerle (21 görevli tedarik şirketi, üretim şirketleri, diğer tedarik şirketleri) ikili anlaşma yapmalıdır.

Zira, kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmek usulsüz elektrik enerjisi tüketimi kabul edilmektedir. Bu durumda tüketicinin, usulsüz elektrik enerjisi tüketimi tespitinden önce görevli tedarik şirketine başvuruda bulunmuş olması ve bunu belgelemesi durumunda, hakkında usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak kullanım yerinde yapılan kontrollerde veya diğer bir suretle, kişinin bu şekilde usulsüz elektrik enerjisi kullandığı tespit edilirse görevli tedarik şirketi tarafından, tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin dahil olduğu abone grubundan ait olduğu yıla ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile belirlenen kesme-bağlama ücretinin 5 (beş) katı ücret tahsil edilerek, görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine dağıtım şirketi tarafından elektriği kesilir.

Bunun yanında, bir kişinin perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilmektedir.

12) Kendi adıma mevcut bir perakende satış sözleşmem varken aynı kullanım yeri için tekrar perakende satış sözleşmesi imzalamak zorunda mıyım?

Serbest olmayan bir tüketicinin kendi adına mevcut bir perakende satış sözleşmesi varsa tekrar yeni bir perakende satış sözleşmesi imzalama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir kullanım yeri için tüketicinin kendi adına mevcut bir perakende satış sözleşmesi varsa tüketiciye ait kimlik ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi için tüketici ile tekrar bir perakende satış sözleşmesi imzalanması gerekmemektedir.

Diğer taraftan, hem 420 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca dağıtım şirketlerine ve tedarik şirketlerine getirilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi hem tüketicinin perakende satış hizmetlerine ilişkin kolaylıklardan faydalanabilmesi hem de tüketicinin yanlış kimlik ve iletişim bilgileri nedeniyle mağdur olmaması için tüketicinin perakende satış sözleşmeleri ile ikili anlaşmalardaki kimlik ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri tedarikçisine bildirmesi tüketicinin yararınadır.

13) Kullanım yerinde daha önce oturan tüketicinin elektrik borçlarını ödemek zorunda mıyım?

Aynı kullanım yerine ait başka tüketicilerin önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları, yeni tüketicinin üstlenmesi talep edilemez.

Bir önceki tüketicinin perakende satış sözleşmesini sonlandırmadan veya sonlandırarak ayrılması ve farklı bir gerçek veya tüzel kişinin, aynı kullanım yeri için yeni bir perakende satış sözleşmesi başvurusunda bulunması halinde görevli tedarik şirketi tarafından;
a) Önceki tüketicinin ödenmemiş borçlarının bulunması halinde, söz konusu borçlar, ilgili tüketicinin güvence bedelinden düşülmek suretiyle karşılanır ve ilgili sözleşme sona erdirilir.
b) Güvence bedelinin ödenmemiş borçları karşılamaması halinde, söz konusu borçlar, ilgili tüketicinin güvence bedelinden düşülmek suretiyle karşılanır, ilgili sözleşme sona erdirilir ve kalan borç önceki tüketiciden tahsil edilir.
c) Perakende satış sözleşmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin sunulması kaydıyla, yeni başvuru sahibiyle perakende satış sözleşmesi düzenlenir.

Bir önceki tüketicinin perakende satış sözleşmesini sonlandırmadan kullanım yerinden ayrılması halinde, görevli tedarik şirketi, yeni başvuru sahibinden söz konusu yerin kullanım hakkına sahip olduğunu belgelemesini isteyebilir.

14) Güvence bedeli ödemek zorunda mıyım?

Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder.

Diğer taraftan, ön ödemeli sayaç tesis eden tüketicilerden, 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında olan yerler ile 12/4/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ibadethanelere ilişkin aboneliklerden güvence bedeli alınmaz.

15) Güvence bedelim ne zaman, nasıl ve hangi sürede iade edilmelidir?

Sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda güvence bedeli iade edilir. Bu kapsamda; güvence bedelinin iadesinde öncelikle görevli tedarik şirketince tahsil edilen nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçların ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, işletme kayıtları veya bulunması halinde tüketicinin güvence alındı belgesi dikkate alınarak, talep tarihinden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde tüketiciye iade edilir. Güvence bedelinin iadesi için, borcun ödenmesi dışında, herhangi bir koşul ileri sürülemez ve belge istenemez.

Güvence bedeli, banka teminat mektubu olarak alınmış ise, sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya ön ödemeli sayaç takılması tarihi itibariyle, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçlarının ödenmesi halinde, teminat mektubu tüketiciye iade edilir.

16) Sayaç okuması ve faturalandırmalar hangi sıklıkta yapılmalıdır?

Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında; tüketim dönemi, bir aydan az olmamak ve bir yılı geçmemek üzere, görevli tedarik şirketi tarafından belirlenir.

Tüketim dönemlerinin altı ay veya üzerinde olacak şekilde görevli tedarik şirketi tarafından belirlenmesi durumunda, ilgili tüketicinin talebi halinde, üç aydan az olmamak ve tüketim dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksit imkânının sağlanması zorunludur.

Tüketim dönemlerinin altı aydan az olacak şekilde belirlenmesine rağmen, sayaçların fiilen altı ay veya üzerinde okunması halinde, ilgili tüketicinin talebi halinde, fiili tüketim dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksitlendirme yapılması zorunludur.

17) Elektrik faturası/ödeme bildirimi tarafıma ne zaman ve nasıl tebliğ edilmelidir?

Elektrik faturası faturada belirtilen son ödeme tarihinden en az 10 (on) gün önce tüketiciye tebliğ edilmelidir. Elektrik faturası tüketiciye kural olarak yazılı şekilde gönderilir ancak tüketici isterse e-posta yoluyla gönderilebilmektedir.

18) Faturayı zamanında ödemezsem elektriğim kesilir mi?

Tüketici elektrik faturasını son ödeme tarihine kadar ödemezse görevli tedarik şirketi tarafından tüketiciye yazılı olarak ikinci bildirimde bulunulur. Söz konusu ikinci bildirimde görevli tedarik şirketi tarafından ikinci bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en az 5 (beş) işgünü içerisinde tüketiciden ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi, aksi takdirde elektrik enerjisinin kesileceği belirtilir. Tedarikçi gerekli görürse yazılı bildirime ek olarak ayrıca diğer haberleşme kanallarını da kullanarak bildirimde bulunabilir.

Tüketici elektrik faturasını ikinci bildirimde belirtilen süre içinde de ödemezse, görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine, bildirim tarihinden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içinde dağıtım şirketi veya TEİAŞ tarafından tüketicinin elektriği kesilir. Dağıtım şirketi veya TEİAŞ tüketicinin elektriğini keserken kesme tarihi, saati ve son endeks değerine yer verilen kesme bildirimi düzenler.

19) Faturayı zamanında ödemezsem gecikme zammı ödemem gerekir mi?

Düzenlemeye tabi tarifelerle elektrik enerjisi satın alan tüketiciye zamanında ödenmeyen borçları için görevli tedarik şirketi tarafından Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen oranı aşmamak üzere günlük gecikme zammı uygulanır.

20) Elektrik borcunun zamanında ödenmemesi nedeniyle kesilen elektrik ne zaman ve ne kadar süre içinde tekrar bağlanmalıdır?

Borcun zamanında ödenmemesi nedeniyle elektrik enerjisi kesilmiş olan tüketicinin, birikmiş borçlarını gecikme zamları ile birlikte peşin ödeyerek veya görevli tedarik şirketi tarafından belirlenen takvim dahilinde ödemeyi taahhüt ederek görevli tedarik şirketine başvurması halinde tüketicinin elektrik enerjisi yeniden bağlanır.

Bu sebeple elektriği kesilen tüketicinin ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ilgili tedarikçinin TEİAŞ veya dağıtım şirketine bildirmesi üzerine;
    a) İmar yerleşim alanında iki gün içerisinde,
    b) İmar yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde,
elektrik enerjisi yeniden bağlanır. Bağlama işleminden sonra ilgili tüketiciye bağlama tarihi, saati ve son endeks değerine yer verilen bağlama bildiriminde bulunulur.

Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, tüketici tarafından ödenecek kesme-bağlama bedeli, kesme-bağlamanın TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından tedarik şirketine bildirimini takip eden bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılır.

21) Fiilen elektriğim kesilmediği halde kesme-bağlama bedeli alınabilir mi?

Fiilen elektriği kesilmeyen tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilmez.

22) Bir abonelikteki borcumdan dolayı borcu olmayan diğer aboneliğimdeki elektrik kesilebilir mi?

Tüketicinin bir perakende satış sözleşmesinden kaynaklanan borcu nedeniyle, aynı tüketicinin başka bir perakende satış sözleşmesine konu kullanım yerinin elektriği kesilemez.

23) Fatura tutarının beklediğimden yüksek veya düşük gelmesinin sebebi ne olabilir?

Fatura tutarı, elektrik tüketim miktarının artması ya da azalması sonucu artmış ya da azalmış olabilir. Bu husus, faturadaki “tüketilen elektrik enerjisi miktarı”na bakılarak ve önceki dönem fatura ile karşılaştırılarak anlaşılabilir.

Faturanızın tutarı, tüketim döneminizin görevli tedarik şirketince uzatılmış veya kısaltılmış olması sonucu artmış veya azalmış olabilir. Bunu faturadaki tüketime esas ilk endeks okuma ve son endeks okuma tarihlerine bakarak ve önceki dönem faturanızla karşılaştırarak anlayabilirsiniz.

Hem tüketim miktarınızın artması ya da azalmasına hem de tüketim döneminizin uzatılmasına veya kısaltılmasına bağlı faturanızda meydana gelen artış veya azalışlar tüketim miktarının ve bedelinin hatalı hesaplanmasına ve uygulanması gereken tarifeden farklı bir tarife uygulanmasına sebep olmaz.

Buna karşılık, sayacınızın sizin kusurunuz dışında, hiç ya da doğru tüketim kaydetmemesi hali ile hatalı faturalandırma halinde fatura tutarınız veya tüketim miktarınız gerçeği yansıtmaz. Bu durumda faturayı düzenleyen görevli tedarik şirketine itiraz etmeniz gerekmektedir.

24) Hangi haller faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hata olarak kabul edilir, hatalı faturalandırma halinde ne yapmalıyım?

Sayacın hatalı okunması, yanlış tarife veya reaktif ve aktif enerjiye ilişkin yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması, mükerrer ödeme bildirimi gibi durumlar faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hata olarak sayılmaktadır.

Bu hatalara karşı, tüketici tarafından ödeme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde görevli tedarik şirketine itiraz edilebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeli ile tüketicinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki fark yüzde otuzdan fazla olursa tüketici, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödeyebilir. Bu durumda tüketiciye zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin hükümler uygulanmaz.

25) Hangi eylemler kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir?

Gerçek veya tüzel kişinin;
a) Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,
b) Dağıtım sistemine veya sayaçlara veya ölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,
c) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması,
kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

Yapılan kontrollerde, kaçak elektrik enerjisi tüketildiğine dair bir şüpheye sebep olacak bir bulguya rastlanılması halinde Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirlenen yöntemler çerçevesinde kaçak tespit süreci başlatılır. Kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesinde, ilgili tüzel kişinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır. Kaçak işleminin başlatılması için bu sürecin sonunda kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespiti gereklidir.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak tespit süreci sonucunda kaçak elektrik enerjisi tüketimi tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin elektrik enerjisini keserek sayacı mühürler ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

26) Hangi eylemler usulsüz elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir?

Tüketici;
a) Serbest tüketici niteliği ile birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarından yetkilendirdiği bir tüketici adına satın alınan tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen elektrik enerjisi tüketmesi hali dışında, ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,
b) Kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,
c) Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere haber vermeden elektrik enerjisi tüketmesi,
ç) İlgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bağlantı işleminin tamamlanmasını beklemeksizin, tüketiminin doğru tespit edilmesini engellemeyecek şekilde bağlantı yapması/yaptırması,
d) İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,
e) Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak onbeş gün içerisinde bildirmemesi,
f) Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
g) Kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması,
ğ) İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken tedarikçisi tarafından portföyden çıkarıldıktan sonra, son kaynak tedariği kapsamında görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi almasına karşın, son kaynak tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalanması için Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli tedarik şirketine başvurmaması,
hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.

27) Elektrik şikayet başvurusunda hangi yöntemi izlemeliyim?

Elektrik arıza bildirimleri ile kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarları dağıtım şirketine şahsen, telefonla veya internet aracılığıyla yapılabilir. Bunların dışındaki dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketi işlem ve uygulamalarına ilişkin tüketici şikayet başvuruları şikayet konusunun ilgisine göre öncelikle dağıtım şirketinin ya da görevli tedarik şirketinin tüketici hizmetleri merkezine internet aracılığıyla veya yazılı olarak yapılmalıdır.

Görevli tedarik şirketi ile dağıtım şirketinin tüketici hizmetleri merkezlerinin telefon ve faks numaraları ile internet ve e-posta adresleri, arıza ve acil durumlarda aranabilecek dağıtım şirketinin telefon numarası elektrik faturalarında yer almaktadır.

Tüketici hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvuruların, 15 (onbeş) iş günü içinde sonuçlandırılarak öngörülen işlemin, talebe göre telefon veya internet aracılığıyla ya da yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. İlgili şirket, şikayet başvurusu hakkında bu süre içinde herhangi bir işlem yapmazsa ya da şirket tarafından şikayet üzerine öngörülen işlemin ilgili mevzuata aykırı olduğu iddiası varsa ve bu sebeple şirketle bir anlaşmazlık ortaya çıkmışsa, şikâyete dayanak oluşturan tüm bilgi ve belgeleri içeren bir dilekçe ile Kurumumuza başvurma hakkı bulunmaktadır. Telefon ve faks yolu ile yapılan şikayet başvuruları yukarıdaki esaslar çerçevesinde değerlendirmeye alınamamaktadır.

Diğer yandan, şikâyete konu uygulamalara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı mevzuata aşağıda yer alan link aracılığı ile ulaşılabilir: http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat