ElkFatura

WFER6 ncı Dünya Enerji Düzenleme Forumu
başkanlığını EPDK yürütmektedir.

Etkinlikler

Ocak 2015
P S Ç P C C P
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Elektrik Piyasası Sıkça Sorulan Sorular

 

1) Elektrik piyasasında faaliyet göstermek için lisans almak zorunlu mudur?

Piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilerin, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı faaliyetlerini gösterebilmek için lisans almaları zorunludur. Diğer taraftan Elektrik Piyasası Kanununun üçüncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ise 03.12.2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2) Üretim faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler kimlerdir?

Üretim faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler, özel sektör üretim şirketleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıkları, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketleri ile otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarıdır.

3) Lisans alan tüzel kişiler hakkında bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Yürürlükte olan lisanslar hakkındaki ayrıntılı bilgiye http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans?id=950 internet adresinden ulaşılabilir.

4) Nasıl lisans başvurusunda bulunabilirim?

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisans başvurusu" başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası "Tüzel kişiler piyasada faaliyet göstermek üzere lisans almak için; Ek-1''de yer alan "Lisans Başvuru Dilekçesi" ve Ek-2''deki "Taahhütname" ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan "Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi" uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur." hükmünü amirdir. Bununla birlikte, piyasada faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olmaları zorunludur.

5) Lisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi nedir?

Bu konuda ayrıntılı bilgiye http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans?id=820 internet adresinden ulaşılabilir.

6) Lisans bedelleri hakkında bilgiyi nereden bulabilirim?

Lisans bedelleri hakkındaki bilgiye http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans?id=790 internet adresinde ulaşılabilir. Diğer taraftan; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisans bedelleri" başlıklı 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden lisans alma bedelinin yüzde biri dışında kalan tutarı tahsil edilmeyeceği ve yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilgili lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

7) Lisans başvurusunda teminat mektubu sunmak zorunda mıyım?

Üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvurularında(üretim ve otoprodüktör), MW cinsinden beher kurulu güç başına Kurul kararı ile belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulur. Bu yöntemle hesaplanan banka teminat mektubu tutarının üst sınırı Kurul kararı ile belirlenir. Bu Yönetmelik kapsamında Kuruma sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.

8) Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak süre nedir?

Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak süreler 20/11/2008 tarihli ve 1855 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olup, http://www.epdk.org.tr/documents/elektrik/mevzuat/kurul_karar/elektrik/Elk_Krl_4711_20131128_28835.doc internet adresinde yer almaktadır.

9) Lisans başvurusunun geri çekilme talebi doğrultusunda teminat mektubunun irat kaydedilir mi?

Lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınan tüzel kişinin, lisans verilmesinin Kurul Kararı ile uygun bulunması sürecinden önce, başvurusunu geri çekmesi durumunda teminat mektubu ilgili tüzel kişiye iade edilir. İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişinin mücbir sebepler ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller ile tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerle Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi olumsuz kararının alınması hali dışında uygun bulma kararındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda lisans başvurusu aşamasında Kuruma vermiş olduğu ilk teminat mektubu irat kaydedilir.

10) Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için verilen destekler nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi, 5346 sayılı "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında düzenlenmiştir. 5346 sayılı Kanun metnine, http://www.epdk.org.tr/mevzuat/diger/yenilenebilir/yenilenebilir.doc internet adresinden, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatına http://www.epdk.org.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.

11) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim lisansı başvurusu ne zaman yapabilirim?

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası "Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan lisans başvurularına ilişkin başvuru alma tarihi Kurul Kararıyla belirlenir ve Kurum internet sayfası ile Resmi Gazete''de duyurulur." hükmünü amir olup, bu çerçevede yeni lisans başvurularının kabul edileceği tarih Kurul Kararı ile belirlenecek ve internet sayfasında duyurulacaktır.

12) Sisteme erişim ve sistem kullanım hakları hakkında bilgiye nereden ulaşabilirim?

Bu konuda ayrıntılı bilgiye;

http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans

http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=1533

http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=1396

internet adreslerinden ulaşılabilir.

13) Bölgemizde bir HES projesi kurulması planlanmaktadır. Tam yeri neresidir ve nehirden ne kadar su alınacaktır?

Hidrolik kaynaklı elektrik üretimine uygun alanların belirlenmesi Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ) yetkisi dahilindedir. Geliştirilen projelere ilişkin fizibilite raporları DSİ tarafından yapılan inceleme sonucu uygun bulunması ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazandıklarının belgelenmesi sonrasında Kurumumuza yapılan lisans başvurusu değerlendirmeye alınmaktadır. Bu kapsamda, fizibilite aşamasında olan projeler için projenin yeri, üzerinde bulunduğu akarsu, kot değerleri, bırakılması planlanan su miktarı vb bilgi ve belgelerin DSİ Genel Müdürlüğünden temin edilmesi gerekmektedir.

14) Bölgemizde elektrik üretimine uygun bir su kaynağı vardır. Proje geliştirmek için nereye başvurulabilir?

Hidrolik kaynaklı elektrik üretimine uygun alanların belirlenmesi Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ) yetkisi dahilindedir. Başvuru yapılması uygun projeler DSİ internet sayfasında yayınlanarak özel sektör yatırımlarına açılmaktadır. Elektrik üretimine uygun alanın özel sektör tarafından bulunması durumunda, özel sektör yatırımcıları tarafından geliştirilen projelere ilişkin fizibilite raporları DSİ tarafından yapılan inceleme sonucu uygun bulunması ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereği DSİ ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazandıklarının belgelenmesi sonrasında Kurumumuza yapılan lisans başvurusu değerlendirmeye alınmaktadır.

15) Bölgemizde kurulacak HES projesi için ÇED Kararı alınmış mıdır? Projenin çevresel etkileri ve cansuyu miktarını nereden öğrenebilirim?

4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete''de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; "Lisans başvurusuna konu üretim tesisi projesinin, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete''de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması halinde, söz konusu Yönetmelik kapsamında alınan kararı ibraz etmesi" zorunluluğu eklenmiştir. Yönetmelik hükmü gereği, Kurumumuzdan lisans alması uygun bulunan üretim tesislerine ilişkin ÇED raporu, izin, ruhsat gibi diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler Çevresel Etki Değerlendirilmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü nezdinde Şirket tarafından yerine getirilmektedir. Lisans verilmesi uygun bulunan Şirketler için, ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararının Kurumumuza sunulmasını takiben lisans verilmektedir. Çevresel Etki Değerlendirilmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından, ÇED işlemleri yürütülen projeler, ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilen projeler www.cedgm.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz Çevresel Etki Değerlendirilmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü web sayfasında ilan edilmektedir. Hidroelektrik kaynaklı üretim tesislerinin yasal olarak bırakması gereken çevresel akış (cansuyu) miktarı ÇED kararı kapsamında ilgili idare tarafından belirlenmekte ve denetlenmekte, ayrıca bu karar kapsamında doğan yükümlülükler DSİ ile ilgili Şirket arasında imzalanan Su Kullanım Hakkı Anlaşmasına derç edilmektedir.

16) Bölgemizde kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin Kurumunuza başvuru yapılmış mıdır, hangi şirket ve iletişim bilgileri nelerdir?

Kurumumuza yapılan lisans başvuruları, inceleme değerlendirmeye alınan başvurular ve lisansı yürürlükte olan projeler www.epdk.org.tr adresinden ulaşabileceğiniz Kurumumuz internet sayfasında "Lisans İşlemleri" başlığı altında ilan edilmektedir.

17) Hidrolik kaynaklı üretim tesisi kurulmasına ilişkin lisans başvurusu prosedürü nasıldır?

Hidrolik kaynaklı elektrik üretimine uygun alanların belirlenmesi Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ) yetkisi dahilindedir. Başvuru yapılması uygun projeler DSİ internet sayfasında yayınlanarak özel sektör yatırımlarına açılmaktadır. Elektrik üretimine uygun alanın özel sektör tarafından bulunması durumunda, özel sektör yatırımcıları tarafından geliştirilen projelere ilişkin fizibilite raporları DSİ tarafından yapılan inceleme sonucu uygun bulunması ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereği DSİ ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazandıklarının belgelenmesi sonrasında Kurumumuza yapılan lisans başvurusu değerlendirmeye alınmaktadır. Kurumumuza yapılacak lisans başvurularına ilişkin prosedür ve başvuruda sunulması gereken bilgi ve belgeler www.epdk.org.tr adresinden ulaşabileceğiniz Kurumumuz internet sayfasında "Lisans İşlemleri" başlığı altında ilan edilmektedir. Diğer taraftan, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun (Kanun) 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası; "Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmaları ve anonim şirket olarak kurulmaları halinde, hisselerinin tamamının nama yazılı olması şarttır." şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla, yabancı tüzel veya gerçek kişilerin ancak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir şirketin ortağı olarak piyasada faaliyet göstermesi mümkündür.

18) Bir tüzel kişi Kurul Kararı ile belirlenen referans süreyi kullandığı halde, lisansına derç edilen tarihte tesisini tamamlayarak ticari işletmeye başlayamaz ise nasıl süre uzatma alabilir?

Konuya ilişkin olarak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin onikinci fıkrası "…Üretim tesisi yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen süreler içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel kişilerin ilgili lisansı iptal edilir. Diğer taraftan, mücbir sebepler veya lisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmaması kaydı ile; izin, onay gibi idari işlemlerin süresinde tesis edilememesi, kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi veya kiralama işlemlerinin tamamlanamamasından oluşan muhik sebepler nedeniyle süre uzatımına gidilmesi ihtiyacının doğması halinde, süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bundan başka, lisans sahibi tarafından, projeye bağlı jeolojik ve/veya teknik sorunlar ve/veya bölgesel özellikler ile ulusal veya uluslararası düzeyde ciddi olumsuz ekonomik gelişmeler gibi projenin yatırım sürecini etkileyen ve etkileyebilecek nitelikteki olaylar nedeniyle süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, ileri sürülen nedenlerin Kurul tarafından uygun görülmesi veya üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi halinde Kurul tarafından ilave süre verilebilir ve bu süre lisansa derç edilir." hükmünü içermektedir. Bu kapsamda tüzel kişinin Kuruma lisans tadili başvurusunda bulunması gerekir.

19) Elektrik üretim lisansı alan tüzel kişi bu lisansı başka bir firmaya devredebilir mi?

Konuya ilişkin olarak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ikinci ve üçüncü fıkraları "Lisanslar devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla aynı hak ve yükümlülüklerle eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir. Üretim veya otoprodüktör lisansı başvurusunda bulunmuş bir tüzel kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, bu tüzel kişinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca bölünmesi yoluyla veya aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir başka tüzel kişiye, Kurul onayı alınmak kaydıyla devredilebilir. Bu fıkra kapsamındaki devir işleminin lisans sahibi bir tüzel kişiye ilişkin olması halinde, devralması onaylanan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir." hükmünü amirdir.

20) Tüzel kişi elektrik üretim faaliyeti için lisansı aldığı halde üretim tesisinin yatırımını tamamlayamayarak tesisi işletmeye açamaz ise teminatının irat kaydedilmesi dışında ne gibi yaptırımlar vardır?

4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası "Üretim tesisi yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen süreler içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel kişilerin ilgili lisansı iptal edilir. Lisansı iptal edilen tüzel kişi ile Kurumca sorumlulukları tespit edilmiş bulunmak kaydıyla; bu tüzel kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyeleri lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans başvurusunda bulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz." hükmünü amirdir. Ayrıca elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuatta yer alan diğer idari yaptırımların da uygulanması söz konusu olabilir.

21) Elektrik üretim lisansı alan tüzel kişilerin ortaklarının hisselerinin tamamını devretmeleri durumunda, lisans da devralınmış olur mu?

Üretim lisansı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirket ya da limited şirketlere elektrik üretim faaliyetinde bulunabilmeleri için verilen izni ifade etmektedir. Dolayısıyla, tüzel veya gerçek kişilerin ancak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir şirketin ortağı olarak piyasada faaliyet göstermesi mümkündür. Lisans genel hükümlerinde lisans sahibi tüzel kişinin adı ve lisans özel hükümlerinde ise doğrudan ve dolaylı ortaklık yapısı yer alır. Lisans sahibi olan Şirket, piyasada faaliyetlerinde tüzel kişi olarak dikkate alınmakta olup ortaklık yapısındaki değişiklikler ve hisse devirleri Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 47 nci maddesi kapsamında Kurul onayına tabiidir.

22) Hisse devri için yapılacak başvurularda hangi bilgi ve belgeler talep edilir?

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca;

 • a) Devralacak olanın tüzel kişi olması halinde,
  • 1) Tüzel kişinin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin sicil belgesi ile tescilin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin birer nüshası,
  • 2) Tüzel kişiliği haiz ortakların anasözleşmeleri,
  • 3) Hisse devri sözleşmesinin bir örneği ve/veya hisse devrine taraf şirketlerin yönetim kurulu kararları ile devredenin gerçek kişi olması halinde devredenin noter onaylı imza sirküsü eklenmiş beyanı,
  • 4) Tüzel kişilikte yüzde on veya üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin isim ve adresleri ile adli sicil belgeleri,
  • 5) Tüzel kişinin yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortakları da kapsayacak şekilde ortaklık yapısına ilişkin bilgi ve belgeler,
 • b) Devralacak olanın gerçek kişi olması halinde,
  • 1) Hisse devri sözleşmesinin bir örneği ve/veya devreden ve devralan tarafların noter onaylı imza sirküsü eklenmiş beyanları ile devredenin tüzel kişi olması halinde yönetim kurulu kararı,
  • 2) Gerçek kişinin adli sicil belgeleri,
  • 3) Gerçek kişinin, Kanun hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanname.

Kurum, Kurul onayı için gerekli inceleme ve değerlendirme sırasında ihtiyaç duyacağı ilave bilgi ve belgeleri hisse devrine taraf olan gerçek veya tüzel kişilerden isteyebilir.

23) Üç ayrı bölgede tek bir tüzel kişi olarak elektrik üretim lisansı aldığımızı, üçünde de tesisi kurmuş elektrik üretimine başlamış olduğumuzu varsayalım. Daha sonra bu üretim tesislerinden birini satmak istersek lisans devri nasıl olur? Tesisimizle birlikte lisansı da devredebilir miyiz? Yoksa lisansımız iptal olur yerine devrettiğimiz tüzel kişi yeni lisans almak zorunda mı kalır?

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası "Lisans sahibi bir tüzel kişi lisansı kapsamındaki üretim tesisini, Kurul onayı almak kaydıyla satış, devir veya diğer bir düzenleme ile lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek isteyen bir diğer tüzel kişiye devredebilir. Bu suretle üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir işlemi gerçekleşmeden önce Kurumdan lisans alması zorunludur. Üretim tesisini devralan tüzel kişinin lisansı, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer." hükmünü amirdir.

24) Belediyelerin hidroelektrik santralı kurması ve işletmesi mümkün müdür?

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca üretim faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler; özel sektör üretim şirketleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıkları, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketleri ile otoprodüktör ve otoprodüktör grupları olarak sayılmıştır. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince de elektrik üretim piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olmaları zorunludur.

25) Elektrik şikayet başvurusunda hangi yöntemi izlemeliyim?

Kurumumuza yapılan tüketici şikayet başvuruları, yapılan uygulamanın mevzuata uygun olup olmadığı yönünde incelemeye alınmaktadır. Tarafınıza yapılan uygulamanın ilgili mevzuata aykırı olduğu iddiası bulunması halinde şikayet başvurusunun öncelikle bağlı bulunulan dağıtım şirketine yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Dağıtım Şirketine yapılan başvurunun cevapsız kalması ya da sorunun çözüme kavuşturulmaması durumunda, mevzuata aykırı uygulama yapıldığı yönündeki şikayetinizin değerlendirilebilmesini teminen; şikayete dayanak oluşturan bilgi ve belgeler ile dağıtım şirketiyle yapılan yazışmaları içeren bir dilekçeyle Kurumumuza yazılı olarak elden veya posta yolu ile başvurabilirsiniz. Telefon ve faks yolu ile yapılan şikayet başvuruları yukarıdaki esaslar çerçevesinde değerlendirmeye alınamamaktadır. Diğer yandan, şikayetinize konu uygulamalara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı mevzuata aşağıda yer alan link aracılığı ile ulaşabilirsiniz:

http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat

26) Elektrik dağıtım şirketine bir bildirim ya da ihbarda bulanacağım. Ya da dağıtım şirketinden şikâyetçiyim. Hangi yollara başvurabilirim? Hakkımı nerelerde aramam gerekir?

Arıza bildirimleri ile kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarları dağıtım şirketine şahsen, telefonla veya internet aracılığıyla yapılabilir. Bunların dışındaki başvurular, ilgili tüzel kişinin müşteri hizmetleri merkezine yazılı olarak yapılır. Müşteri hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvurular, onbeş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak öngörülen işlem talep halinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Müşteri hizmetleri merkezlerine yapılan başvurulara ilişkin olarak ilgili tüzel kişiler tarafından öngörülen işlem hakkında başvuru sahibi ile ilgili tüzel kişi arasında bir anlaşmazlığın söz konusu olması halinde; başvuru sahibi tarafından Kuruma, ancak öngörülen işlemin ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla başvurulabilir. Kurum, gerekli gördüğü hallerde inceleme yapar veya yaptırır. Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımına ilişkin ihbarları yapan kişilerin kimlikleri gizli tutulur.

27) Elektrik faturam beklediğimden çok yüksek geldi. Bu durumda hangi yola başvurabilirim?

Ödeme bildirimine ilişkin hatalar; hatalı sayaç okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme bildirimi düzenlenmesi gibi hususlardır. Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiden kaynaklanan hatalı bildirimlere karşı, müşteri tarafından fatura tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde itiraz edilebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeli ile müşterinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda müşteri, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihinden önce ödeyebilir. Bu durumda ödenmemiş bakiye için gecikme zammı uygulanamaz ve müşterinin elektriği kesilemez. İtiraz, ilgili tüzel kişi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları müşteriye yazılı olarak bildirilir. İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedel bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir veya talep etmesi halinde tüketiciye üç iş günü içerisinde nakden ödenir. İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunmaması halinde, itiraza konu tüketim bedelinin eksik tahsil edilen kısmı, müşteriden tahsil edilir. İtirazların ileri sürülmesindeki süre hususunda, diğer Kanunlardaki daha uzun süreli zamanaşımı sürelerine ilişkin hükümler saklıdır.

28) Elektrik kesintisi ve hizmet kalitesine ilişkin sıkça sorulan sorular

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE HİZMET KALİTESİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Hangi tür elektrik kesintileri, süre ve sayı bakımından tazminat almama esas olacaktır?

Kullanıcı tesisinden kaynaklanmayan kesintilerden,

Belirlenen kesinti süreleri bakımından mücbir sebepler ve güvenlik nedeniyle yapılan kesintiler hariç olmak üzere iletim ve dağıtım şirketlerinden kaynaklanan kesintilerde belirlenen süre ve sayıya göre tazminata hak kazanılabilir.

Belirlenen kesinti sayıları bakımından mücbir sebepler, güvenlik nedeniyle ve dışsal nedenlerle yapılan kesintiler hariç olmak üzere iletim ve dağıtım şirketlerinden kaynaklanan kesintilerde belirlenen süre ve sayıya göre tazminata hak kazanılabilir.

Mücbir sebeplerden kaynaklanan kesintiler

İletim bakımından= Doğal afetler ve salgın hastalıklar, savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketlerinden kaynaklanan kesintiler ile iletim şirketi tarafından gerekli özen ve dikkatin gösterilmiş olmasına ve tüm önlemlerin alınmış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek mahiyette olduğu ve iletim şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmesini engellediği gerekçesiyle iletim şirketinin başvurusu üzerine Kurul tarafından mücbir sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilen kesintilerin sebebi “mücbir sebep” olarak belirtilir.

Dağıtım bakımından= Doğal afetler ve salgın hastalıklar, savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketlerinden kaynaklanan kesintiler ile dağıtım şirketinin müdahale kapasitesini aşan ölçekteki durumlar ile önemli sayıda kullanıcıyı etkileyen ve niteliği bakımından giderilmesi zaman alan durumlarda dağıtım şirketi tarafından gerekli özen ve dikkatin gösterilmiş olmasına ve tüm önlemlerin alınmış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek mahiyette olduğu ve dağıtım şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmesini engellediği gerekçesiyle dağıtım şirketinin başvurusu üzerine Kurul tarafından mücbir sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilen kesintilerin sebebi “mücbir sebep” olarak belirtilir.

Güvenlik nedeniyle yapılan kesintiler

 Can ve mal güvenliğine yönelik zorunlu kesintilerin sebebi “güvenlik” olarak belirtilir.

 Dışsal nedenlerle meydana gelen kesintiler

 1) Kullanıcılar tarafından neden olunan hasarlar nedeniyle oluşan kesintilerin,

2) Hırsızlık, yangın sonucunda hat ve kablolarda oluşan zararlar ile üçüncü şahıslar tarafından hat ve kablolara verilen hasarlar nedeniyle oluşan kesintilerin,

sebebi “dışsal” olarak belirtilir.

 2-2012 yılında maruz kaldığım elektrik kesintilerin ilişkin olarak haklarım ve yükümlülüklerim nelerdir?

2012 yılında bir kullanıcı tarafından maruz kalınan elektrik kesintilerinden yukarıda açıklananlar için aşağıdaki yıllık toplam kesinti süreleri ve sayıları aşıldığında tazminat ödenmesi söz konusu olacaktır: 

 

 

SINIR DEĞERLER

İMAR ALANI İÇİ

72 saat

İMAR ALANI İÇİ

56 kez

İMAR ALANI DIŞI

96 saat

İMAR ALANI DIŞI

72 kez

 2012 yılı elektrik kesintilerine ilişkin olarak;

1- Kullanıcı 2013 yılının Mart ayı sonuna kadar dağıtım şirketine başvuru yapmalıdır.

2- Süre ve sayıya göre tazminat miktarları aşağıdaki gibi hesaplanır, 2012 yılı kesintileri için üçte biri kullanıcıya ödenir:

Süreye göre

ÖTMSÜRE=20 TL+(TKSÜRE-ESÜRE)xTBBxOT

Bu formülde geçen;

ESÜRE: Tablo 9’da belirlenen eşik süreyi,

ÖTM: Kullanıcıya ödenecek tazminat miktarını (TL),

TBB: Kullanıcının tabi olduğu tarife grubunun ödeme tarihindeki Dağıtım Sistem Kullanım Bedelinin 5 (beş) katı olan Tazminat Birim Bedelini,

OT: İlgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kW olarak ortalama talebini,

ifade eder.

Sayıya göre

ÖTMSAYI=(TKSAYI-ESAYI)x(TKSÜRE/TKSAYI)xTBBxOT

Bu formülde geçen;

ÖTM: Kullanıcıya ödenecek tazminat miktarını (TL),

ESAYI: Tablo 9’da belirlenen eşik kesinti sayısını,

TBB: Kullanıcının tabi olduğu tarife grubunun ödeme tarihindeki Dağıtım Sistem Kullanım Bedelinin 5 (beş) katı olan Tazminat Birim Bedelini,

OT: İlgili kullanıcının tazminata esas takvim yılı için (aboneliğin 1 yıldan kısa olması durumunda abonelik süresi için) hesaplanan kW olarak ortalama talebini,

ifade eder.

Hem süre hem de sayıya göre tazminata hak kazanan kullanıcıya yüksek olan ödenir.

Tazminata hak kazanan her bir kullanıcıya yapılacak ödeme, ait olduğu yılı takip eden yılın Nisan ayından itibaren başlatılır ve tamamlanıncaya kadar müteakip dönemlerde yapılır. Ödeme, dağıtım sistem kullanım bedellerinden mahsup edilmek suretiyle, aboneliğin iptali halinde ise def’aten gerçekleştirilir.

Bir dağıtım bölgesinde, kullanıcılara ödenecek toplam tazminat miktarının üst limiti ilgili yılın gelir tavanı tutarının yüzde biridir. Hesaplanan tutarın bu limiti geçmesi halinde, her bir kullanıcıya ödenecek tazminatlar oransal olarak azaltılarak bu limite eşitlenir.

3-Elektrikli cihazım elektrik kesintisi ve/veya kalitesizliğinden dolayı arızalandı. Ne yapmalıyım? Dağıtım şirketinin yapacağı işlemler nelerdir?

Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla teçhizatında ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde talepte bulunulabilir.

Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım şebekesinde meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi hususlarda dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir. Dağıtım şirketi zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir. Başvurunun haklı bulunmadığı durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilir.

Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebilir ya da teçhizatın tamir masraflarını üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir. Dağıtım şirketi, tamiratı kullanıcıya bırakması durumunda kullanıcıyı anlaşacağı servise/servislere yönlendirebilir. Dağıtım şirketi kullanıcının tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti haklarını koruyacak şekilde hareket etmekle yükümlüdür.

Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, duruma göre teçhizat yerinde iken veya başka bir yere götürülerek, kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren en geç 10 (on)  iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Tamir masrafının karşılanmasının tercih edilmiş olması halinde, kullanıcı tarafından tamir masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, kullanıcının istediği şekilde (nakden, banka/PTT vb. aracılığıyla) ilgili tutar ödenir veya nakden ödeme alabileceği kullanıcıya bildirilir.

4- Hasar gören teçhizatın kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerekiyor ise ne yapılmalıdır?

Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından inceleme ve değerlendirme hemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya tamiri gerçekleştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. Ortaya çıkan tamir bedeli, değerlendirme süreci neticesinde başvurunun haklı bulunması durumunda dağıtım şirketi tarafından Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.

5- Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?

Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.

6- Hasar gören teçhizata ilişkin zararın tazmini konusunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemler hakkında şikayetlerimi nereye iletebilirim?

Kullanıcı, zararının tazmini hususunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemlere ilişkin şikâyetlerini Kuruma iletebilir. İlgisine göre il/ilçe tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

7-2013, 2014 ve sonraki yıllara ilişkin kesintilerde hak ve yükümlülüklerim nelerdir?

2013 ve devam eden yıllarda yılında maruz kalınan kesintilerde aşağıdaki sınırlar geçerli olacaktır:

 

EŞİK DEĞER ADI

KESİNTİ SINIFI

İMAR ALANI İÇİNDEKİ KULLANICILAR İÇİN

İMAR ALANI DIŞINDAKİ KULLANICILAR İÇİN

AG

OG

AG

OG

ESURE  (Saat)

Bildirimsiz

48

24

72

36

ESAYI  (Kez)

56

56

72

72

ESURE  (Saat)

Bildirimli

24

16

32

24

ESAYI  (Kez)

6

4

8

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım şirketi bildirimli kesintiler için belirlenen sınır aşar ise, ilave bildirimli kesintiler bildirimsiz kesintilere için belirlenen sınır değerlerin içerisinde değerlendirilir. Bildirimsiz kesintiler için belirlenen sınır değerler de aşıldığında tazminat ödenmesi söz konusu olur.

2013 yılına maruz kalınan kesintilere ilişkin ilgili dağıtım şirketine başvurular 2014 yılı Mart ayı sonuna kadar yapılacaktır.

Yukarıda izah edilen hesaplamaya göre ödeme tutarı belirlenecektir (üçte bir uygulaması yapılmayacaktır).

Bir dağıtım bölgesinde, kullanıcılara ödenecek toplam tazminat miktarının üst limiti ilgili yılın gelir tavanı tutarının yüzde biridir. Hesaplanan tutarın bu limiti geçmesi halinde, her bir kullanıcıya ödenecek tazminatlar oransal olarak azaltılarak bu limite eşitlenir.

2014 yılı ve devam eden yıllarda maruz kalınan kesintilere ilişkin olarak kullanıcı tarafından başvuru yapılmasına gerek olmaksızın dağıtım şirketince hak sahipleri belirlenecektir.

8-Dağıtım ve perakende satış şirketi ile olan ilişkilerimde hangi haklara sahibim?

Dağıtım şirketi aşağıdaki standartlara uygun işlem yapmalıdır. Aksi halde belirtilen işlemi yapmak ya da belirlenen tazminatı ödemekle yükümlüdür.

DAĞITIM ŞİRKETİ TİCARİ KALİTE TABLOSU

 

TİCARİ

KALİTE KOD NO

TİCARİ KALİTE

GÖSTERGESİ

STANDART SÜRE

TAZMİNAT MİKTARI VEYA YAPILACAK İŞLEM

1.1

Bağlantı talebinin karşılanabileceği sürenin gerekçeleri ile başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi.

Dağıtım siteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olmaması ve genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren on iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

1.2

Bağlantı talebinin karşılanabileceği sürenin gerekçeleri ile sahibine yazılı olarak bildirilmesi

Dağıtım siteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olmaması ve genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü gerektiren hallerde ise başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

2

Bağlantı talebine ilişkin yatırımın başvuru sahibi tarafından yapılması durumunda projenin onaylanması veya revizyonu için iade edilmesi

Proje sunum tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

 

3

Bağlantı gücünde değişiklik yapılması halinde; proje inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabın kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesi

On beş gün içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

4

Kullanıcıların, programlı kesintiler hakkında yazılı, işitsel veya görsel basın yayın kuruluşları ve dağıtım şirketi internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilmesi (01/01/2014 tarihinden itibaren isteyen abonelere elektronik posta ve kısa mesaj gönderilmesi)

Kesintiden en az kırk sekiz saat önce

Dağıtım şirketinin bir sonraki yıl gelir tavanından, programlı olduğu halde bildirimi yapılmayan her bir kesinti için 1000 TL düşülür.

5.1

Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasının kullanıcıya önerilmesi

Dağıtım sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizata ilişkin bilgilerin kullanıcı tarafından dağıtım şirketine verildiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde

100 TL

5.2

Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasının kullanıcıya önerilmesi

Dağıtım sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizata ilişkin bilgilerin kullanıcı tarafından dağıtım şirketine verildiği tarihten itibaren, ek bilgi talep edilmesi halinde doksan gün içerisinde

100 TL

6

Müşteri hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvuruların sonuçlandırılarak öngörülen işlemin talep halinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi

On beş iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

7

Borç ve/veya kullanıcı hatası nedeniyle durdurulan hizmetin, hizmetin kesilmesine neden olan etken ortadan kalktıktan sonra yeniden verilmeye başlanması

İmar yerleşim alanında iki iş günü içerisinde, imar yerleşim alanı dışında üç iş günü içerisinde

 

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 200 TL

8

Dağıtım şirketleri tarafından kullanım yerinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak kullanıcılara verilen randevu saatine uyulması

En fazla üç saat gecikme ile gerçekleştirilir

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 60 TL

9.1

Kullanıcı zararının tazminine ilişkin başvuruyu sonuçlandırma

Yirmi iş günü

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 60 TL

9.2

Kullanıcı zararının ödenmesi veya teçhizatın tamir ettirilmesi

Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirlenen sürelere uyulmalıdır

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 60 TL

10

Günlük azami bildirimli kesinti süresine uyulması

Bildirimli dahi olsa günlük kesinti süresi azami on iki saati geçemez

Kesintiden etkilenen kullanıcı başına

Mesken Abonesi: 50 TL

Diğer Aboneler: 100 TL

 Perakende satış şirketi aşağıdaki standartlara uygun işlem yapmalıdır. Aksi halde belirtilen işlemi yapmak ya da belirlenen tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ TİCARİ KALİTE TABLOSU

 

TİCARİ

KALİTE KOD NO

TİCARİ KALİTE

GÖSTERGESİ

STANDART SÜRE

TAZMİNAT MİKTARI VEYA YAPILACAK İŞLEM

1

Müşteri hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvuruların sonuçlandırılarak öngörülen işlemin talep halinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi

On beş iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

2

Ödeme bildiriminin kullanıcıya tebliğ edilmesi

Son ödeme tarihinden en az on gün önce

Kullanıcından sadece faturanın anaparası tahsil edilir. Kesme yapılmışsa kesme bağlama bedeli alınmaz.

3

Hatalı bildirim itirazlarına ait inceleme sonuçlarının kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesi

Başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde

50 TL

4

Hatalı bildirim itirazının haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedelin müşteriye iade edilmesi

Üç iş günü içerisinde

Fazla tahsil edilen bedelin 2 katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz

5

Perakende satış sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, nakden tahsil edilen güvence bedelinin müşteriye iade edilmesi

Tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, güncelleştirerek talep tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde

Güvence bedelinin 2 katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz

6

Perakende satış sözleşmesinin kullanıcıya önerilmesi

Aynı gün içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

7

İmzalanan perakende satış sözleşmesi hakkında dağıtım şirketine yazılı olarak bilgi verilmesi

İmza tarihini izleyen üç iş günü içerisinde

Mesken Abonesi: 25 TL

Diğer Aboneler: 50 TL

 Hem dağıtım hem de perakende satış şirketi için geçerli olan diğer yükümlülükler şu şekildedir:

 DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETLERİ İÇİN DİĞER TİCARİ KALİTE GÖSTERGELERİ

 

1

Her 100 kullanıcı başına düşen toplam şikâyet sayısı

Bu gösterge her yıl gerçekleşmeler bazında takip edilerek, Kuruma bildirilir

2

Kullanıcı hizmetleri merkezine gelen telefon aramalarının cevaplandırılması

Gelen telefon aramaları otuz saniye içerisinde cevaplandırılır

9-Teknik kaliteye ilişkin hak ve yükümlülüklerim nelerdir?

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde dağıtım şirketi ve kullanıcıların teknik kaliteye ilişkin sorumlulukları düzenlenmiştir.

Teknik kaliteye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcılar dağıtım şirketinden ölçüm talep edebilirler. Bu Yönetmelik dâhilinde teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.

29) Aynı yer için farklı piyasalarda faaliyette bulunmak üzere lisans başvurusunda bulunulması halinde, hangi usul ve esaslar dahilinde iş ve işlem yapılacaktır ?

 Aynı yerde farklı piyasalarda faaliyette bulunmak üzere lisans başvurusunda bulunulması halinde yapılacak iş ve işlemler, 31/01/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında, söz konusu mevzuat değişikliklerinin yürürlüğe girdiği 31/01/2013 tarihinden önce aynı yerde farklı piyasalarda faaliyette bulunmak için yapılan lisans başvuruları hakkında yapılacak iş ve işlemler yukarıda bahsedilen yönetmeliklerde geçici maddelerde düzenlenmiştir.

            Söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde; aynı yerde farklı piyasalarda faaliyette bulunmak üzere lisans başvurusunda bulunulması halinde aşağıda belirtilen yol izlenecektir.

 • Elektrik, petrol ve doğal gaz piyasalarında ilgili lisans başvurusuna ilişkin yapılan duyurunun süresi tamamlandıktan sonra, duyuru konusu yerde elektrik, petrol ve doğal gaz piyasalarında faaliyette bulunmak için yapılan diğer lisans başvuruları iade edilecek veya reddedilecektir.
 • Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde veya elektrik piyasasında nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çalışmalara konu edilen sahada faaliyet göstermek üzere elektrik piyasasında ya da petrol veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans başvuruları her aşamada reddedilecektir.
 • Aynı yer için yapılan lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yeraltı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde yapılacak depolama, petrol piyasasında rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı üretim ve petrol piyasasında depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilecektir.
 • Elektrik piyasasında doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim faaliyetinin öncelik kazanması ve doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim faaliyeti göstermek üzere birden fazla lisans başvurusu olması halinde, başvuruya konu lisansın kaynağı ya da yakıt cinsi dikkate alınarak yerli kömür, ithal kömür ve yenilenebilir enerji kaynağına dayalı başvurulara sırasıyla öncelik verilecektir.
 • (2), (3) ve (4) numaralı maddelerdeki öncelik sıralaması sonrasında; aynı yer için sadece elektrik piyasasında aynı kaynak ya da aynı yakıta dayalı birden fazla üretim lisansı başvurusu veya sadece petrol piyasasında birden fazla rafinerici ya da depolama lisansı başvuru olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınacaktır.
 • (2), (3) ve (4) numaralı maddelerdeki öncelik sıralaması sonrasında; aynı yer için sadece doğal gaz piyasasında birden fazla depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvuru “Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılarak belirlenecektir.

 Uygulanacak metodoloji şematik olarak aşağıda Şekil-1, Şekil-2 ve Şekil-3’te verilmiştir.

Şekil-1: Elektrik piyasasında faaliyette bulunmanın öncelikli olduğu durumda izlenecek süreç.

Şekil-2: Petrol piyasasında faaliyette bulunmanın öncelikli olduğu durumda izlenecek süreç.

Şekil-3: Doğal gaz piyasasında faaliyette bulunmanın öncelikli olduğu durumda izlenecek süreç.