WFER

6 ncı Dünya Enerji Düzenleme Forumu
başkanlığını EPDK yürütmektedir.

Etkinlikler

Nisan 2014
P S Ç P C C P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Elektrik Piyasası Tarifeleri Sıkça Sorulan Sorular

1) Görevli perakende satış şirketlerinden elektrik satın alan tüketicilere uygulanan tarife bileşenleri nelerdir?

Görevli perakende satış şirketlerinden enerji alan tüketicilere uygulanacak tarife bileşenleri, perakende satış faaliyeti kapsamında

•         Net enerji bedeli (tek zamanlı veya çok zamanlı (gündüz, puant, gece)),

•         Perakende satış hizmet bedeli;

Dağıtım faaliyeti kapsamında;

•         Dağıtım bedeli,

•         Kayıp enerji bedeli,

•         Sayaç okuma bedeli,

•         İletim bedeli şeklindedir.

Faturada yer alan bu bedellere ayrıca diğer mevzuat gereği alınması gerekiyorsa Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Katma Değer Vergisi eklenmektedir. Abone grubuna ve bağlantı durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir.

2) Görevli perakende satış şirketi dışındaki tedarikçilerden elektrik satın alan serbest tüketicilere uygulanan tarife bileşenleri nelerdir?

Görevli perakende satış şirketi dışındaki tedarikçilerden elektrik satın alan ve dağıtım sistemine bağlı serbest tüketicilere uygulanacak tarife bileşenleri

•         Dağıtım bedeli,

•         Kayıp enerji bedeli,

•         Sayaç okuma bedeli,

•         İletim bedeli şeklindedir.

İletim sistemi kullanıcısı serbest tüketicilere dağıtım tarifeleri kapsamında herhangi bir bedel uygulanmamaktadır. Bu tüketiciler iletim bedellerini TEİAŞ'a ödemektedirler. İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına özel hattı ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılara dağıtım bedeli tahakkuk ettirilmemekte; kayıp enerji, sayaç okuma bedeli ve iletim bedeli tahakkuk ettirilmektedir. İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına dağıtım şirketi hattı ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılar ve diğer tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına yukarıda belirtilen dört bedel de tahakkuk ettirilmektedir. Enerji fiyatı serbest tüketicilerle tedarikçileri arasında yapılacak ikili anlaşmalar kapsamında belirlenmektedir. Faturada yer alan bu bedellere ayrıca
diğer mevzuat gereği alınması gerekiyorsa Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Katma  Değer   Vergisieklenmektedir.

Abone grubuna ve bağlantı durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir.

3) Perakende satış (aktif/net enerji) bedeli nedir? Bu bedel kimler tarafından ödenmekte ve nasıl hesaplanmaktadır?

Perakende satış, elektrik enerjisinin tüketicilere satışıdır. Kurumumuzca düzenlenen perakende satış (aktif enerji) fiyatı sadece görevli perakende satış şirketinden düzenlemeye tabi tarifelerle enerji satın alan tüketiciler için belirlenmektedir. İkili anlaşmalarla piyasadaki tedarikçilerden enerji satın alan serbest tüketiciler için enerji fiyatları Kurumumuzca düzenlenmemektedir.

Perakende satış fiyatı perakende satışa ilişkin fiyat tavanı ve brüt kar marjı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Perakende satış fiyatı elektrik enerjisinin kendi maliyeti, enerji alış-satışına ilişkin doğrudan maliyetler ve brüt kar marjı dikkate alınarak belirlenmektedir. İletim veya dağıtım şebekesinin işletilmesine, şebeke yatırımlarına, faturalandırmaya, sayaç okumaya vb. ilişkin maliyetler perakende satış fiyatları belirlenirken dikkate alınmamaktadır. Söz konusu faaliyetlere ilişkin maliyetler iletim, dağıtım, perakende satış hizmeti fiyatları içerisinde yer almaktadır.

Perakende satış (aktif/net enerji) bedelleri tek zamanlı veya çok zamanlı olarak belirlenmektedir. Abonenin sayacı ve tercihi dikkate alınarak bedeller aboneye tek zamanlı veya çok zamanlı olarak tahakkuk ettirilmektedir. Tek zamanlı tarifede günün her bir saatinde kullanılan elektrik enerjisi için aynı bedel uygulanırken çok zamanlı tarifede gece, gündüz ve puant zaman dilimleri için farklı bedeller uygulanmaktadır. Gece zaman dilimi 22:00-06:00 saatlerini, gündüz zaman dilimi 06:00-17:00 saatlerini ve puant zaman dilimi 17:00-22:00 saatlerini içermektedir.

Abone grubuna ve bağlantı durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir.

4) Kayıp-kaçak bedeli ve dayanağı nedir? Bu bedel kimler tarafından ödenmektedir? 2011 yılından önce de böyle bir bedel abonelere tahakkuk ettirilmiş midir?

Kayıp-kaçak bedeli Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil mevzuat gereğince müşterilere   tahakkuk  ettirilmektedir.

Kayıp-kaçak bedeli 2011 yılı itibariyle tanımlanmakta ve belirlenmekte olan bir bedel değildir. Bu bedel, daha önce perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketicilere, aktif enerji bedeli içerisinde 2011 yılı öncesinde de tahakkuk ettirilmiş bir bedeldir.

Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Ek 2 nci maddesi gereğince "Kayıp Kaçak Bedeli", dağıtım bölgesine girmesi öngörülen elektrik miktarı ile hedeflenen kayıp kaçak oranı sonucunda bulunan enerji miktarı esas alınarak hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Dolayısıyla, kayıp-kaçağın maliyetini dağıtım seviyesinden elektrik şebekesine bağlı olan sanayi tesisleri de dahil tüm elektrik tüketicileri ödemektedir.

Kayıp-kaçak bedeli elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp-kaçak hedefi oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bir bedeldir. Nitekim düzenlenen perakende satış tarifesinden enerji alan kullanıcıların 2011 yılındaki aktif enerji bedeliyle kayıp-kaçak bedelinin toplamı 2010 yılında uygulanan aktif enerji bedeliyle aynı değeri vermektedir. Dolayısıyla, 2011 yılında maliyet kalemlerinin ayrıştırılması söz konusu olup kayıp-kaçak bedelinden dolayı düzenlenen tarifelerle elektrik satın alan tüketicilere uygulanan elektrik enerjisi fiyatı artmamıştır.

Abone grubuna ve bağlantı durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir.

5) Görevli perakende satış şirketlerinden elektrik satın alan tüketicilerin faturalarında yer alan "perakende satış hizmet bedeli" ve dayanağı nedir? Bu bedel nasıl hesaplanmaktadır?

Elektrik Piyasası Kanunu'nda perakende satış hizmeti; perakende satış lisansına sahip şirketlerce, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında tüketicilere sağlanan diğer hizmetler olarak tanımlanmıştır.

Perakende satış hizmeti kapsamı, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan, faturalama ve tahsilat gibi diğer hizmetler olarak tanımlanmıştır. Perakende satış hizmeti fiyatı perakende satış hizmeti maliyetini yansıtan bir fiyattır.

Perakende satış hizmeti gelir gereksinimi; söz konusu faaliyete ilişkin düzenlemeye esas net yatırım harcamasının itfa tutarı, faturalama ve tahsilat giderleri, tanıtım ve pazarlama giderleri, müşteri hizmetlerine ilişkin giderler, perakende satış ve hizmete ilişkin diğer işletme giderleri, düzenleme giderleri payı, faaliyet giderleri payı, olağan ve olağan dışı giderler payından faaliyet ile ilgili diğer gelirler payı ve olağandışı gelirler payının düşülmesi suretiyle bulunan düzenlemeye esas net işletme gideri, ve amortisman itfa süresi farkı vergi tutarından oluşmaktadır.

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğin 21 inci maddesinde "Perakende satış hizmeti fiyatları, abone grupları ve/veya gerilim seviyeleri bazında ayrı ayrı olmak üzere sabit ve/veya    değişken    bir    bedel    olarak    belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinde "Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişinin t tarife dönemi için geçerli ortalama perakende satış hizmet geliri tavanı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

PSHGTt=SMBt+DMBt+GFDBt-YFDBu,t    (1)

Bu formülde geçen;

PSHGTt: perakende satış lisansı sahibi tüzel kişinin t tarife yılında elde edebileceği ve t tarife yılının EPE değerine göre hesaplanmış perakende satış hizmeti gelir tavanını (TL),

SMBt: 2 numaralı formüle göre hesaplanan ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişinin t tarife yılında elde edebileceği perakende satış hizmeti gelir tavanının sabit maliyet bileşenini (TL),

DMBt: 8 numaralı formüle göre hesaplanan ve perakende satış hizmeti lisansı sahibi tüzel kişinin t tarife yılında elde edebileceği perakende satış hizmeti gelir tavanının değişken maliyet bileşenini (TL),

GFDBt: 9 numaralı formüle göre hesaplanan gelir farkı düzeltme bileşenini (TL),

YFDBu,t: 11 numaralı formüle göre hesaplanan ve u uygulama döneminin ikinci tarife yılında uygulanan yatırım farkı düzeltme bileşinini (TL),

ifade eder." hükümleri yer almaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda faturalarda yer alan perakende satış hizmet bedeli, faturalandırma, müşteri hizmetleri, perakende satış hizmetine ilişkin yatırım giderleri veperakende satış hizmetine ilişkin diğer giderlerden oluşmaktadır. Perakende satış hizmeti bedeli, görevli perakende satış şirketlerinden enerji alan tüm tüketicilere uygulanmaktadır. Doğrudan tedarikçisini   seçen   serbest   tüketiciler   için   böyle   bir   bedel   belirlenmemektedir.

Abone grubuna ve bağlantı durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir.

6) Sayaç okuma bedeli ve dayanağı nedir ve bu bedel kimlere uygulanmaktadır?

Sayaç okuma bedeli sayaç okuma maliyetlerini yansıtan ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği kapsamında belirlenen bir bedeldir. Söz konusu bedel tüm dağıtım sistemi kullanıcıları için okuma başına belirlenmektedir. Abone grubuna ve bağlantı durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir.

7) Faturalarda yer alan dağıtım bedeli nedir?

Dağıtım faaliyeti, elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini gerçekleştirmek için gerekli olan tesis ve şebekenin tesisi ile bu tesislerin işletilmesi ve
bakımını kapsamaktadır.

Dağıtım tarifeleri Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi gereğince elektrik enerjisinin dağıtım tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak dağıtım hizmetine ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içermektedir.

Dağıtım bedeli Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil mevzuat kapsamında belirlenmektedir. Dağıtım bedeli dağıtım sistem kullanım fiyatını kapsamakta olup dağıtım hizmeti sunabilmek için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan ve tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından tahsil edilen bir bedeldir. Dağıtım bedeli enerjiye, perakende satış hizmetine, sayaç okumaya, iletime ilişkin maliyetleri içermemektedir.

Abone grubuna ve bağlantı durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir.

8) Faturalarda yer alan iletim bedeli nedir?

İletim tarifesi Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi gereğince Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından hazırlanmakta ve üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm kullanıcılara eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları içermektedir. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)''nin yaptığı şebeke yatırımları ve iletim ek ücretleri iletim tarifesinde yer almaktadır.

Dağıtım sistemi kullanıcılarına tahakkuk ettirilen iletim bedeli TEİAŞ tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere fatura edilen iletim tarife tutarının karşılanması için dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına uygulanan birim fiyattır.

Abone grubuna ve bağlantı durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere http://www.epdk.org.tr/web/elektrik-piyasasi-dairesi/ulusal-tarifeler bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir.

9) Faturalarda yer alan TRT Payı ve yasal dayanağı nedir?

TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır. Söz konusu kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ayrıca pay yatırmaz." hükmü yer almaktadır. 22/1/2003 Tarihli ve 2003/5201 sayılı Bakanlar Kururu Kararı ile elektrik üretimi, dağıtımı ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından nihai tüketiciye satılan enerjiden elde edilen gayrisafi satış hasılatı üzerinden Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna intikal ettirilen %3,5 oranı tutarındaki pay % 2 olarak belirlenmiştir.

10) Elektrik Enerjisi Fonu ve yasal dayanağı nedir?

Elektrik Enerjisi Fon Payı abonelerden 04/1/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükümleri gereğince alınmaktadır.

28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı paylarını, bunların enerji satış tarifelerinin % 10''unu geçmeyecek şekilde tesbite, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir. Tedarikçiler bu bedeli faturalarında ayrıca gösterir ve tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak ayrıca katkı payı yatırmaz." şeklindedir. Halihazırda enerji fonunun oranı %1''dir.

Ayrıca, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin son fıkrası "3. Yürürlükte olan tarife dışı ve tarife altı uygulamalar ile elektrik satış tarifeleri üzerindeki fonlar ve payların oranlarını sıfıra kadar indirmeye ve bu konulara dair düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmünü amirdir.

Elektrik Enerjisi Fonunun belirlenmesi Kurumumuz görevleri arasında yer almayıp Kurumumuz tarafından düzenlenen tarifeler fonsuz olarak belirlenmekte ve fon payı ilgili şirket tarafından bu tarifelere eklenerek abonelere yansıtılmaktadır.

11) Belediye Tüketim Vergisi ve yasal dayanağı nedir?

Belediye Tüketim Vergisi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir. Belediye Tüketim Vergisinin belirlenmesi Kurumumuz görevleri arasında yer almayıp Kurumumuz tarafından düzenlenen tarifeler fonsuz olarak belirlenmekte ve fon ve vergiler ilgili şirket tarafından bu tarifelere eklenerek abonelere yansıtılmaktadır.

12) Güvence bedeli nedir? 2013 yılı güvence bedelleri nedir? Güvence bedeli nasıl ödenmekte ve güvence bedelinin iadesi nasıl olmaktadır?

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi gereği güvence bedeli "Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, müşterinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere" güvence bedeli talep edilebilmektedir. 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olan ve yapılan yeni abonelikler için uygulanan kW başına güvence birim bedelleri şu şekildedir:

Abone Grupları

Güvence Bedeli (TL/kW)

Sanayi ve Ticarethane

44,4

Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler

15,7

Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer

21,0

Ayrıca, 1/1/2011 tarihinden itibaren yapılan perakende satış sözleşmelerinde mesken abone grubu dışındaki müşterilerden sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW ve üzerinde olanlar için ilk bağlantıda kW başına güvence birim bedeli üzerinden alınan güvence bedelleri ilgili müşterinin sözleşme tarihinden itibaren on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak bir kereye mahsus olmak üzere yeniden belirlenir. Eksik kalan tutar bildirimi takip eden otuz gün içerisinde müşteriden tahsil edilir.

Güvence bedeli, makbuz karşılığında nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu (teminat mektubu) olarak verilebilir. Ancak, mesken abone grubundaki müşteriler güvence bedelini sadece makbuz karşılığında nakit olarak verir. Nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esastır. Bununla birlikte, müşterinin talebi halinde, güvence bedeli iki eşit taksitte tahsil edilebilir.

Sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda; şirketçe tahsil edilen nakit güvence bedeli, sözleşmenin feshedildiği, sona erdiği veya sayacın değiştirildiği tarihteki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmış olan en son aya kadar oluşan TÜFE oranı üzerinden güncelleştirilerek müşterinin şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra varsa bakiyesi işletme kayıtları veya müşterinin güvence alındı belgesi dikkate alınarak talep tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde müşteriye iade edilir.

13) Kesme-bağlama bedeli nedir?

Kesme-bağlama bedelleri Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince belirlenmektedir. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 nci maddesinde; "... (2) Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, müşteri tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye makbuz karşılığı peşin olarak bir kesme-bağlama bedeli ödenir. Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden kesme-bağlama bedeli talep edilmez. (3) Kesme-bağlama bedelleri her yılın Ekim ayının sonuna kadar dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenerek Kuruma önerilir ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulur." hükümleri yer almaktadır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren elektrik piyasasında uygulanmakta olan kesme-bağlanma bedelleri şu şekildedir:

Kesme-bağlama

(TL)

AG

17,7

OG

89,9

14) Dağıtım bağlantı bedeli nedir?

Dağıtım bağlantı bedelleri Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 7 nci maddesindeki; "(1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından hazırlanarak önerilen dağıtım bağlantı tarifesi, dağıtım bağlantı bedeli ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur. Dağıtım bağlantı bedeli, şebeke yatırım maliyetlerini içermez. Dağıtım bağlantı bedelleri, İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ esas alınarak hesaplanır." hükümleri ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesindeki; "...(5) Bağlantı anlaşmasının imzalanmasını takiben ve anlaşmada yer alan süre içerisinde gerekli bağlantı varlıkları tesis edilerek, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak belirlenen bağlantı bedeli, başvuru sahibi tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenir. (6) Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. " hükümleri gereğince belirlenmektedir. Bağlantı tarifeleri; orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantının kurulu gücü de dikkate alınarak hesaplanan ve bağlantının gerçekleştirilmesine ilişkin operasyonel maliyetleri içeren bedeldir. 2013 yılı için onaylanmış olan sabit bağlantı tarifeleri şu şekildedir:

Kurulu güç

(TL)

AG

 

0-15 kW (dahil)

59,6

15-100 kW (dahil)

136,3

100 kW üzeri

173,2

OG

 

0-400 kVA (dahil)

564,3

400 kVA üzeri

701,3

15) Sayaç sökme-takma bedeli nedir?

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 16 ncı maddesi kapsamındaki periyodik kontrollere esas sayaç sökme takma bedeli ile Yönetmeliğinin 18 inci maddesi kapsamındaki sayaç sökme takma bedeli sayaç maliki tarafından karşılanır. Sayaç malikinin müşteri olması durumunda, Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi ile 18 inci maddesi kapsamındaki uygulamalar için 1/1/2013 tarihinden itibaren elektrik piyasasında uygulanan sayaç sökme takma bedelleri şu şekildedir:

Sayaç Türü

(TL)

Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar

21,5

Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar

31,0

Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında periyodik kontrol için sayacın sökülmesi ile Yönetmeliğin 18 inci maddesi kapsamında kontrol için sayacın sökülmesi halinde, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından geçici olarak asgari sökülen sayacın fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikte bir sayaç takılır. Bu geçici sayacın daha sonra tekrar çıkarılarak eski sayacın yerine takılması veya eski sayacın kullanılamaz durumda olduğuna ilişkin bir tutanağın müşteriye ibrazı halinde yeni bir sayacın takılması durumunda [Asıl sayacın sökülmesi (maliki müşteri olan) + geçici sayacın takılması + geçici sayacın sökülmesi + asıl sayacın geri takılması (maliki müşteri olan) veya bu maddede belirtilen halde yeni bir sayacın takılması (maliki müşteri olan)] 2 nci maddede yer alan bedellerin 2 katı tahakkuk ettirilir. Müşterinin taşınması halinde, müşteri mülkiyetinde olan mevcut sayacın müşterinin talebi üzerine sökülerek yeni adrese takılması durumunda 2 nci maddede yer alan bedeller tahakkuk ettirilir. Müşterinin, 10 yıllık damga süresini doldurmuş mülkiyetindeki sayacını kalibrasyon, muayene, ölçü ve ayar kontrolü yerine ilgili mevzuata uygun bir elektronik sayaç ile değiştirilmesi talebinde bulunması ve sayacın elektronik sayaçla değiştirilmesi durumunda 2 nci maddede yer alan bedeller tahakkuk ettirilir. Sayaç malikinin müşteri olması durumunda, tahakkuk ettirilecek sayaç sökme takma bedelleri, işlem sonrasında müşteriye düzenlenecek ilk ödeme bildiriminden tahsil edilir.

16) OSB dağıtım bedeli nedir?

OSB dağıtım bedeli; Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) gereğince onaylanmaktadır. Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu yönetmeliğin ekindeki Tablo-1''e uygun olarak her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, OSB onaylı sınırları içerisinde bir sonraki yıl için uygulanacak dağıtım bedeli ile ilgili öneriyi inceler, gerekli görmesi halinde her türlü ek bilgi ve belge isteyebilir ve uygun bulması halinde 31 Aralık tarihine kadar onaylar." hükmü uyarınca, lisans sahibi OSB''lerin dağıtım bedelleri onaylanmaktadır.

Her bir OSB için onaylanmış olan dağıtım bedellerine http://www.epdk.org.tr/web/elektrik-piyasasi-dairesi/121 bağlantısından veya http://www.epdk.org.tr/web/elektrik-piyasasi-dairesi/tarifeler sayfasındaki ilgili bağlantılar kullanılarak ulaşılabilmektedir.

17) Dağıtım sistem kullanım tarifesi kapsamındaki uygulamalar nelerdir?

Dağıtım sistem kullanım tarifesi dağıtım sistemine bağlı olup, dağıtım şirketinden enerji alan tüketiciler ile dağıtım şirketi dışında başka bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi kullanıcılarını kapsamaktadır. Dağıtım sistem kullanım tarifesi, dağıtım sistemi kullanıcıları için en az bir, birden fazla veya tüm bileşenlerin uygulandığı aşağıdaki birim bedellerden oluşur:

a)   Dağıtım bedeli: Tek veya çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerden dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden ve üretim faaliyetleri kapsamında üreticilerin dağıtım sistemine verdiği enerji miktarı üzerinden alınan kWh birim bedelidir.

b)  Güç bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinden bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.

c)   Güç aşım bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.

ç) Reaktif enerji bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına tabi olanlar için ilgili mevzuatta reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması halinde Usul ve Esasların ilgili maddelerindebelirtilen şartlar dahilinde uygulanan bedeldir.

d)  Emreamade kapasite bedeli: Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere uygulanan bedeldir.

e)   Sayaç okuma bedeli: Tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına abone, fatura ya da okuma başına uygulanan bedeldir.

f)   Kayıp-kaçak bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcısı tüm tüketicilere uygulanan kWh birim bedelidir.