Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Duyurular http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular Tue, 19 Apr 2016 17:30:00 +0200 EPDK Web Portal tr-tr Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, UTM-ED 50 (6°lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgileri http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2036 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2036 Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, UTM-ED 50 (6°lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgileri
Tesis Adresi: Altınova Mah. Sanayi Cad. No:5/1 Hacılar-KIRIKKALE Ada:137 Parsel:12]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Fri, 21 Jul 2017 16:39:42 +0200
Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’ de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı görüşe açılmıştır. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2035 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2035 Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlanmış olup söz konusu taslak 04/08/2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin mevzuat değişikliği hakkındaki görüşleri ile, varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde MS Word dosyası olarak oodabas@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Tarifeler Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Thu, 20 Jul 2017 15:00:55 +0200
2017 yılında sayaç yatırımları kapsamında takılan sayaçların yatırım tutarının hesaplanmasındaki bedellere ilişkin karar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2034 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2034 2017 yılında sayaç yatırımları kapsamında takılan sayaçların yatırım tutarının hesaplanmasındaki bedellere ilişkin karar]]> webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Tue, 18 Jul 2017 08:30:04 +0200 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2030 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2030
EK:Kanun Değişiklik Metni]]>
webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Wed, 05 Jul 2017 14:44:45 +0200
Lisanssız Elektrik Üretimi Duyurusu Hk. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2027 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2027 Lisanssız Elektrik Üretimi Hakkında Önemli Duyuru ]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Fri, 30 Jun 2017 14:20:01 +0200 2017 yılı Nisan Ayı Elektrik,Doğalgaz,LPG,Petrol Raporları http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2026 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2026 2017 Nisan Ayı Elektrik Piyasası Raporu,2017 Nisan Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu,2017 Nisan Ayı LPG Piyasası Raporu,2017 Nisan Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu yayınlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Thu, 29 Jun 2017 15:25:30 +0200
2017 (3.Çeyrek) Elektrik Piyasası Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedeli Tarifesi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2024 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2024 2017 (3.Çeyrek) Elektrik Piyasası Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedeli Tarifesi]]> webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Thu, 29 Jun 2017 14:23:26 +0200 Temmuz 2017 döneminde Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

İlerleme raporları, üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilen tesis tamamlama tarihlerine uygun olarak hazırlanan termin programları dahilinde kaydedilen gelişmelerin izlenmesine, tesis aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve arz güvenliği bağlamında alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına imkan tanıyacaktır.

İlerleme raporlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi ve üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bir format geliştirilmiş olup, Kurumumuz Internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumumuza sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini teminen aşağıdaki hususların hatırlatılmasına gerek duyulmuştur:

1. İlerleme Raporu Formatı kapak yazısında yer alan bilgilerin doldurulması zorunludur.

2. İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.

3. Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Yetkili kişiler tarafından paraflanmak suretiyle sunulacak termin programlarında, lisans tadili yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş termin programının da tekrar sunulması gerekmektedir.

4. İlerleme raporları, lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihine göre oluşturulmuş termin programı esas alınarak hazırlanacaktır.

5. İlerleme raporlarının her sayfası yetkili kişilerce isimleri belirtilerek imzalanacaktır.

6. İlerleme raporları, Kurumumuz internet sayfasında yayınlanan örnek ilerleme raporu formatı içeriğini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

7. İlerleme raporlarının, bilgielektrik@epdk.org.tr adresine e-posta ekinde gönderilmesi yeterli olmayıp, her yılın Ocak ve Temmuz aylarının son iş gününe kadar yazı ekinde Kurumumuz merkez evrak birimine sunulmuş olması gerekmektedir.

8. Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Thu, 29 Jun 2017 12:11:54 +0200
Birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2006 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2006 Birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme

Ek:7085 Sayılı Kurul Kararı ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Thu, 01 Jun 2017 14:03:58 +0200
Yetkili Teknik Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim, Belgelendirme ve Ücretlendirme Esasları ve Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Örnekleri http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1932 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1932 Yetkili Teknik Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim, Belgelendirme ve Ücretlendirme Esasları ve Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Örnekleri bağlantıda yayınlanmıştır]]> webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Wed, 15 Feb 2017 10:50:35 +0200 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 02 Feb 2017 08:18:52 +0200 Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu planlanırken rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının, bilgileri Ek’te verilen Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarından (Ek-1) asgari 2 km; VOR-DME, NDB seyrüsefer yardımcı sistemlerinden (Ek-2) asgari 15 km mesafede planlanması gerekmektedir.

Kamunun bilgilerine arz olunur.

EK-1:Hava-Yer Haberleşme

EK-2:VOR-DME-NDB]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 01 Feb 2017 08:21:31 +0200
22/12/2016 tarih ve 6794 sayılı Kurul Kararı ve ilgili karar kapsamında Kurumun erişimine sağlanacak web hizmetlerine ilişkin açıklama http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kurumun Erişimine Sunulacak Web Hizmetlerine İlişkin Açıklama ]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Tue, 03 Jan 2017 10:21:06 +0200
03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 08 Nov 2016 09:10:40 +0200 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar ]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 04 Nov 2016 10:07:54 +0200 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Sun, 03 Jan 2016 19:39:51 +0200
Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Tüm Piyasalar Mon, 30 Nov 2015 07:54:16 +0200