Kademeli Tarife ve Kıst Uygulaması Hakkında Duyuru

ELEKTRİK FATURA HESAPLAMASINDA KIST VE KADEME UYGULAMASI

31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı (4. mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) yürürlüğe girmiştir. Tarife uygulamalarını düzenleyen bu Usul ve Esasların 20 nci maddesinde yer alan;

“(1) Fiyat ya da birim bedel değişikliklerinin olduğu fatura dönemlerinin söz konusu olması ve günlük tüketimlerin ölçülememesi halinde sayaçlarda okunan değerin okuma tarihindeki gün ortası değer olduğu ve fatura dönemi içerisindeki her bir gün için günlük tüketimlerin eş düzeyde olduğu varsayımları ile tüketicilere faturalandırma yapılır.”

hükmü ile kıst uygulaması tanımlanmıştır. Kıst uygulaması kapsamında, perakende elektrik satış şirketleri faturaya esas tüketimlerin kapsadığı döneme, başka bir deyişle ilk okuma tarihi ile son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre ortalama birim bedeli hesaplayarak faturaları bu birim bedellere göre düzenlemektedir. Örneğin mevcut dönemde, fatura döneminin 2021 Aralık ayını kapsayan tüketimleri eski tarife üzerinden, fatura döneminin 2022 Ocak ayını kapsayan tüketimleri yeni tarife üzerinden hesaplanmaktadır.

Sayısal örnek vermek gerekirse, faturaya esas ilk okuma tarihi 16 Aralık 2021 ve son okuma tarihi 17 Ocak 2022 olan bir tüketicinin fatura dönemi 32 günden oluşmaktadır. Yukarıda yer verilen Usul ve Esaslar gereğince gün ortasında yapıldığı kabul edilen ilk ve son okumalara göre, eski tarifeye konu gün sayısı 15,5 yeni tarifeye konu gün sayısı ise 16,5 olmaktadır. Bu dönemde, 170 kWh elektrik tüketimi olan bir tüketici için, ortalama 5 kWh/gün değerine kadar olan 160 kWh’lik (32×5=160) tüketimin Aralık ayına düşen kısmına Aralık ayı için belirlenen tarife, Ocak ayına düşen kısmına Ocak ayı için belirlenen düşük kademeli tarife; kalan 10 kWh tüketimin Aralık ayına düşen kısmına Aralık ayı için belirlenen tarife, Ocak ayına düşen kısmına Ocak ayı için belirlenen yüksek kademeli tarife uygulanmaktadır. Söz konusu miktarlara esas birim fiyatlar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

 

  • Düşük kademedeki 160 kWh’lik tüketim için birim fiyat;

Aralık ayı birim fiyatı × (15,5)/32  + Ocak ayı düşük kademe birim fiyatı × (16,5)/32

 

  • Yüksek kademedeki 10 kWh’lik tüketim için birim fiyat;

Aralık ayı birim fiyatı × (15,5)/32  + Ocak ayı yüksek kademe birim fiyatı × (16,5)/32

 

olmaktadır.

Faturalarda bu şekilde hesaplanan ortalama birim bedeller, tüketim miktarları ve toplam bedeller yer almaktadır. Yukarıdaki formüllerden anlaşılacağı üzere 2021 Aralık ayı tüketimlerine isabet eden kısımlar 2021 Aralık ayı birim bedelleri ile çarpılmış olmaktadır. Bu noktada, iki farklı tarife döneminin birim bedellerinin ağırlıklı ortalaması ile hesaplanan ve faturalarda gösterilen birim bedellerin, iki tarife dönemine ait bedellerin arasında olduğu durumlar oluşmaktadır. Bu durumlar, birim bedellerin yanlış olduğu anlamına gelmemektedir ve nihai hesaplamaya etki etmemektedir. Nihai fatura bedeli kontrolü de Kurumumuz internet sitesinde yer alan Fatura Hesaplama Modülü ile yapılabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


18.01.2022 - 19.01.2023 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 32239